توالی محصولات در زمین های زراعی


اکثر کشاورزان متخصص ارگانیک، اصول بیولوژیکی کشت توالی محصولات را به خوبی درک می کنند. با فرض یک زمین زراعی ارگانیک به همراه یک محصول سالم و پربار، سوالی که طبیعتا مطرح می شود این است که آیا کشت توالی محصولات در زمین های زر...


اکثر کشاورزان متخصص ارگانیک، اصول بیولوژیکی کشت توالی محصولات را به خوبی درک می کنند. با فرض یک زمین زراعی ارگانیک به همراه یک محصول سالم و پربار، سوالی که طبیعتا مطرح می شود این است که آیا کشت توالی محصولات در زمین های زراعی به حاصلخیزی و نیرومندی آن کمک می کند؟

در این اینجا به ارائه توالی محصولات زمین های زراعی واقعی به گونه ایی که توسط کشاورزان ارگانیک متخصص در مزارع خودشان انجام شده بود پرداخته میشود. دوازده کشاورز متخصص هر یک با سابقه ۴ تا ۵ ساله برداشت از یک زمین زراعی واقعی در مزارع خود، در یک کارگاه در سال ۲۰۰۲ مصاحبه شدند.

توالیهای برداشت مورد استفاده توسط چهار کشاورز متخصص دیگر نیز در راستای ارائه بهتر طیف محصولات و نوع مزرعه در آمریکای شمال شرقی گنجانده شده است. تمام کشتزارها و مزارعی که توالی زمین زراعی آنها در این اینجا ارائه می گردد به عنوان نمونه، توسط صادرکنندگان گواهی ارگانیک یا سایر سازمانهایی که با کشاورزان ارگانیک همکاری دارند نام برده شدند.

کشاورزان با استفاده از مشاهده، دانش جمعی، قضاوت و آزمون و خطا در یک مزرعه، واقعی و شرایط فصلی، این دو محصولی و توالیهای کوتاه را ایجاد کردند. بسیاری از توالیها همگام با تکامل مزرعه تکامل می یابند.

با وجود این که نقدینگی در یک مزرعه، تقاضای بازار، تجهیزات و در دسترس بودن نیروی کار اولویت هایی را مقرر می کند که جهت توسعه این توالیها را مشخص مینمایند اما اساس هر توالی، مبتنی بر نیازهای هر زمین زراعی خاص می باشد.

فاکتور دیگر اساسی تأثیرگذار بر هر کشت تناوبی، مساحت کل زمینی است که کشاورز برای برداشت در اختیار دارد. با وجود این که توالیهای معدودی در مزارع مختلف رخ میدهد اما هدف بازار و لجستیک مزرعه آنها را به سمتی هدایت می کند که در هر وضعیت متفاوت باشند. مزارع متعدد به اهداف بیولوژیکی مشابه با توالی های مختلف خانواده های محصول دست می یابند.

نمونه ای از توالی محصولات در زمین های زراعی

توالی تناوبی نمونه، از مزرعه ای به مزرعه دیگر متفاوت است. کشاورزان می گویند که برخی فعالیتهای برداشت مربوط به محصولات نقدی (فروشی) مقدم یا موخر میباشد و برخی مربوط به محصولات دو یا سه فصلی جداگانه است. هر دو نوع محصولات پوششی و محصولات نقدی مشترک می باشند. بررسی دقیق توالی این محصولات چندین نکته جالب را آشکار می کند.

در برخی مزارع، مدت ۵ سال برای دست یابی به توالی کامل این محصولات کافی نیست. برای مثال، زمین های زراعی روستای Acres، مزرعه Wood Prairie، و مزرعه Myers به علت دارا بودن محصولات دائمی محصولاتی که در تمام طول سال کشت می شوند در حال چرخش از یک دوره درازمدت باردهی هستند و تناوب های طولانی تری دارند. در این موارد، توالی محصولات میتواند تنها دو یا سه نوع محصول تولید کند.

در اکثر این مزارع، تکرار کشت محصول از یک خانواده گیاهی، در یک زمین زراعی و از یک فصل به فصل دیگر به ندرت انجام می شود. زمانی که کشاورزان این کار را انجام میدهند؛ سعی می کنند بستر رویش گیاه را تغییر دهند تا بدین وسیله از رویش یک نوع گیاه در یک ناحیه از مزرعه جلوگیری کنند.

این کار، افزایش آفات خاک و بیماریهای خاک را کاهش می دهد. اکثرا در این گونه مزراع از یک نوع محصول پوششی استفاده می شود و در بیشتر اوقات سال محصولی پوششی کشت می کنند. با این وجود بعضی از مزارع استثنا هستند.

توالی های نمونه

به طور قابل توجهی در این دو نوع مزرعه مزرعه ای با کشت یکسان ومزرعه استثنا با کمترین مساحت، به منظور تامین نیتروژن و مواد آلی که در خاک تولید میشوند کوددهی مورد توجه است. مجموعه ای از محصولات پوششی در مزرعه Nesenkeag به تناوب کشت می شود عبارتند از: (سودانگراس) جو دو سر -نخود- ماشک-گندم یا چاودار.

در مزرعه Riverbank تناوب گیاه چاودار جو دوسر – نخود را در ردیف های متناوب اجرا می شود. در هر دو مورد؛ توالی محصولات پوششی برای آماده کردن محل کشت بذر و فراهم کردن محصولاتی با ارزش و با دانه های ریز است.

در آن مزارع و در مزرعه Golden Russet، تمایل بر این است که در ابتدا محصولات پوششی مقاوم به سرما مانند جو دوسر و نخود کشت شود وسپس کشتهای بهاره با ارزش بالا و محصولاتی که به طور مستقیم از طریق کاشت بذر بدست می آیند و دارای دانه های ریز هستند.

در بعضی از مزارع، هم زمین های زراعی شخم شده و نکاشته و هم زمین های زراعی پوشیده شده با اشبرگ برگ وخاشاک و. که دور ساقه گیاه انباشته می کنند سرما زده نشود یا رطوبت خود را از دست ندهد، گام های مهمی در توالی به حساب می آیند.

هر دو نوع برای کنترل (جلوگیری از رشد) علف هرز استفاده میشوند. در یک مزرعه کشت تناوبی پس از یک چرخه چهار ساله ی ثابت با برنامه ریزی دوباره برای شخم زدن و محصولات پوششی انجام می شود. این شیوه برای به حداقل رساندن مقدار علف های هرز و توزیع مناسب کار طراحی شده است.

زمین های زراعی کشت سبزیجات به دوازده شیار(نوار) نیم جریبی تقسیم میشوند. در هر سال خاصی، فقط ۶ شیار را به کشت سبزیجات اختصاص می دهند. در هر فصل رویش، ۳ شیار برای کاشت سبزیجات بهاره و ۳ شیار برای کاشت سبزیجات تابستانه استفاده میشود.

در ۶ شیار باقیمانده کشتی انجام نمی شود. در زمستان این شیارهای بدون کشت برای کشت محصولات پوششی استفاده میشوند وبیومسهای اساسی را تولید می کنند. در اواسط تابستان وبرای ۶ هفته، این شیارها چندین بار به طور سطحی زیر کشت می روند، سپس در اوایل آگوست، برای دیگر محصول پوششی زیر کشت می روند.

محصولات پوششی که در سرمای زمستان کشته میشوند مانند جودوسر ونخود زراعی درشیارهایی کاشته میشوند که بعدها برای کاشت سبزیجات بهاره مورد استفاده قرار می گیرند. محصولات پوششی مقاوم در سرما مثل چاودار و ماشک کرکدار در شیارهایی استفاده میشوند که در تابستان بعدی زیر کشت سبزیجات می روند. این حالت یک چرخه تناوبی ۴ ساله برای موارد زیر ایجاد می کند:

١- محصولات پوششی و زمین زراعی شخم شده و کشت نشده

۲- سبزیجات بهاره و پس از آن محصولات پوششی

۳- برای سبزیجات تابستانه

به طور متناوب، محصولات فروشی با زمین زراعی ساده وشخم شده و کشت نشده و محصولات پوششی تودهای از بذرهای علف هرز بدون خاصیت و تولید خاکی با کیفیت را نشان می دهند. در نتيجه لزوم کنترل (جلوگیری از رشد) و رقابت علف های هرز حتی با وجود مداخلات آب و هوایی با کشت به موقع به حداقل می رسد. فعاليت های کاشت و برداشت در تمام فصول گسترده شده است.

بعد از براسیکاها، اغلب گیاهان پوششی علفی ظاهر می شوند. کشاورزان نشان داده اند که این امر به خاطر آن است که براسیکاها، گیاهانی نیازمند مواد مغذی هستند و محصولات پوششی برای باسازی خاک و ایجاد سریع پوشش خاک لازم هستند.

محصولات فروشی با زمین زراعی ساده

پس از کاشت کدوها، محصولات پوششی یا سبزیجات بهاره (اسفناج، کاهو با گلز) لازم است. کاشت کدوها تا اوایل تابستان و زمان برداشت محصولات دوگانه از یک زمین و در یک فصل به تاخیر می افتد. گوجه فرنگی، سیب زمینی و فلفل دلمه اغلب پیش از گیاهان علوفه ای مثل شبدر، ماشک و یونجه کشت می شوند.

در دو مزرعه، تاجریزی ها پیش از شخم زمین در بخشی برای کنترل (جلوگیری از رشد) علف هرز و در بخشی برای افزایش نیتروژن موجود در خاک به واسطه از بین بردن محصول پوششی کشت می شوند.

عملکردهای بعضی مزارع همگی بر پایه فروش مواد لبنی و غذایی تا لبنيات ارگانیک میباشد. همانند بسیاری از تولید کنندگان مواد لبنی در شمال شرق آمریکا، علوفه پیش از تناوب به یونجه یا علوفه مخلوط برای چندین سال و به طور مستمر کشت می شود.

به نظر میرسد فراوانی علوفه در تناوب باعث بروز مشکلاتی می شود، احتمالا به علت کاربرد کود طبیعی که مواد مغذی را فراهم می کند و برداشت و پاکسازی کامل زمین زراعی از تم چاودار و محصولات کشاورزی برای سیلو کردن علوفه؛ میزان آفات کشاورزی به کنترل خود در می آورد.

یاد داشته باشید که این توالی ها به توصیف تاریخچه کاشت و برداشت، تنها در یک زمین زراعی یا در یک بستر رویش گیاه، در مزارعی می پردازد که خود، زمین های زراعی و بسترهای رویش بسیاری دارند(گاهی تا چندصد محل).

از زمانی که این توالیها توصیف شده اند چندین کشاورز گزارش داده اند که به اصلاح (تعدیل) در زمین های زراعی ادامه داده و یا به تغيير شرایط در مزارع پرداخته اند.

به تناوب محصولات نقدی در میان گونه های گیاهی مختلف توجه داشته اند رویکرد کشت متنوع، انعطاف پذیری را برای مدیریت مساعد اکولوژیکی و تجاری کل یک مزرعه به ارمغان می آورد. توالی محصولات کشاورزان متخصص نه تنها برای خود زمین های زراعی که برای کار کشاورزی آنها نیز مفید است. چندین کشاورز دلایل مهمی در خصوص مفید بودن توالی محصولات خود، ارائه داده اند.

برخی کشاورزان معتقدند که بایستی استفاده از محصولات پوششی بدون از دست دادن فضای رشد گیاه اصلی افزایش داد. در نتیجه به دنبال فرصت هایی برای کاشت کردن محصولات پوششی در محصولات نقدی می باشند (مثلا؛ ماشک کرکدار و بروکلی؛ شبدر سفید و گوجه فرنگی).

یکی از کشاورزان به دنبال کاشت سیب زمینی با کدوی زمستانی درم جموعه زمین های بدون کشت و زراعت خود، خاک را با لاشبرگ سنگینی پوشاند که به موجب آن طی برداشت سیب زمینی، علفهای هرزی که از بذرها ایجاد شده و به سطح خاک آمده بود را از بین برد.

محصولات پوششی نقشهای چندگانه ومتنوعی را در این زمین های زراعی برعهده دارند. کشاورزان به اهمیت کاشت محصولات پوششی با محصولات بعدی تاکید می ورزند. از آنجائی که میزان توانایی محصولات کشاورزی در تحمل باقیمانده محصولات پوششی متفاوت است، برخی کشاورزان، محصولات پوششی مقاوم به سرمای زمستان را در جایی می کارند که محصولات بهاره را کشت خواهند کرد.


نویسنده: شقایق کلهر
لینک کوتاه مقاله
لینک کپی شد

مقالات تازه

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

اعتراض ثالث اصلی و طاری چیست؟

اعتراض ثالث اصلی و طاری چیست؟

مسئولیت مالک نسبت به پرداخت بدهی های ملک

مسئولیت مالک نسبت به پرداخت بدهی های ملک

مروری بر وظایف مشاور حقوقی

مروری بر وظایف مشاور حقوقی

نکاتی مهم در مورد آب های غنی شده

نکاتی مهم در مورد آب های غنی شده

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی چیست؟

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی چیست؟

دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی چیست؟

دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی چیست؟

موارد استفاده و عوارض اریترومایسین

موارد استفاده و عوارض اریترومایسین

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چیست؟

موارد استفاده و عوارض لورازپام

موارد استفاده و عوارض لورازپام

با یوگا کمر درد خود را درمان کنید

با یوگا کمر درد خود را درمان کنید

علل و درمان بیماری اندومتریوز

علل و درمان بیماری اندومتریوز

بهترین مواد غذایی مناسب بارداری

بهترین مواد غذایی مناسب بارداری

کاهش وزن سریع با صبحانه مناسب

کاهش وزن سریع با صبحانه مناسب

مشاوره وکیل حقوقی در چه زمینه هایی است؟

مشاوره وکیل حقوقی در چه زمینه هایی است؟

چه دعواهایی نیاز به دخالت وکیل دعاوی تجاری دارند؟

چه دعواهایی نیاز به دخالت وکیل دعاوی تجاری دارند؟

خطرات چربی شکمی

خطرات چربی شکمی

تشخیص انحراف چشم تا درمان آن

تشخیص انحراف چشم تا درمان آن

جرایم سایبری کدم‌اند و دلایل بروز آن ها

جرایم سایبری کدم‌اند و دلایل بروز آن ها

مراحل طرح شکایت از پزشک به کمک وکیل دعاوی پزشکی دارویی

مراحل طرح شکایت از پزشک به کمک وکیل دعاوی پزشکی دارویی

موارد مهم در خصوص انتخاب وکیل دعاوی بانکی

موارد مهم در خصوص انتخاب وکیل دعاوی بانکی

علل، علایم و درمان فتق دیسک بین مهره ای

علل، علایم و درمان فتق دیسک بین مهره ای

چگونه فیلتر تصفیه آب بسازیم؟

چگونه فیلتر تصفیه آب بسازیم؟

راهکارهای مفید و موثر برای درمان سریع‌تر اسهال

راهکارهای مفید و موثر برای درمان سریع‌تر اسهال

خواص و مزایای مصرف امگا ۶

خواص و مزایای مصرف امگا ۶

مطالب مرتبط

هولدینگ بازرگانی بلوط