نحوه کالیبراسیون سم پاش ها


بــه همــان انــدازه کــه آفتکشــها در حفاظــت، نگهــداری و تولیــد محصــولات کشــاورزی نقــش دارنــد، تجهیــزات کاربــرد آفتکشــها یــا همــان ســمپاش ها نیــز نقــش ایفــاء میکننــد. در حــال حاضــر، حــدود 30 تــا...


کالیبراسیون سمپاش

بــه همــان انــدازه کــه آفتکشــها در حفاظــت، نگهــداری و تولیــد محصــولات کشــاورزی نقــش دارنــد، تجهیــزات کاربــرد آفتکشــها یــا همــان ســمپاش ها نیــز نقــش ایفــاء میکننــد. در حــال حاضــر، حــدود 30 تــا 50 درصــد ســموم در کشــور، بــه علــت کاربــرد نامناســب ســمپاش ها، بــه هدر مــیرود. لــذا شــیوه های صحیــح کاربــرد ســمپاش ها، از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. کالیبراسـیون سـمپاش ها یکـی از مهـم تریـن تنظیماتـی اسـت کـه بایـد بـر روی ایـن ماشـین انجـام شـود. سـالانه میلیونهـا لیتـر محلـول سـمي براي مبـارزه بـا آفـات و بیماريهـاي گیاهـي و علفهـاي هـرز مـزارع مـورد مصـرف قـرار ميگیـرد. بـراي بهـره گیـري بیشـتر از ایـن مـواد و کاهـش مقـدار مصـرف آنهـا کـه بـراي محیـط زیسـت زیـان آور هسـتند، الزام اسـت، تدابیـري اتخـاذ شـود.

خرید سمپاش 200 لیتری میکرونر زراعی با بوم 8 متر

چرا باید سمپـاش را کالبیره کرد؟

شاید این سوال خیلی از افراد باشد که اگر کالبیراسیون سمپاش را انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟ در پاسخ باید گفت:

میزان سمی که مصرف می کنید دو یا چند برابر خواهد شد و این یعنی هزینه بیشتر.

استفـاده بیش از حد سم یا کمتر از مقدار لازم، موجب سوختن گیـاه یا عدم آفت زدایی منـاسب خواهد شد. که این یعنی به خطر انداختن سلامت گیـاهان و محصولات شما که در نهایت منجر به ضرر اقتصادی خواهد شد.

با استفـاده بیش از انـدازه سم بـاعث آلـودگی محیط زیست، مرگ جـانورانی غیر از آفـات. مسمومیت هـای انسانی و غیره خواهید شد.

خرید سمپاش 1000 لیتری زراعی بوم دار تمام هیدرولیک با بوم 18 متر

فرمول محاسبه کالبیراسیون

قبل از هرچیز باید توجه داشته باشید که با استفاده از فرمولی که در ادامه خواهیم می توانید انواع سمپاش هارا کالبیره کنید با این حال تفاوت هایی بین کـالبیراسیون سمپـاش پشت تراکتوری با کالبیراسیون سمپـاش پشتی یا کالبیراسیون سمپاش دستی وجود دارد.

در نحوه کالبیراسیون سمپاش چهار چیز اهمیت دارد:

سرعت حرکت سمپاش

نوع لانس یا نازل

میزان فشار سمپاش

سطح یا مساحت تعیین شده

وقتی شما یک محصول سمی میخرید روی آن نکاتی درباره ی میزان سم برای هر هکتار بیان شده است. مثلا مقدار مورد نیاز یک سم برای یک هکتار ممکن است. 20 لیتر باشد و برای یک سم دیگر 10 لیتر. بنابراین مقدار محلول سمی در هر هکتـار را از روی بسته آن بخوانید.

حالا باید میزان مسـاحتی که میخواهید سمپـاش کنید را محاسبه کنید. برای این کار باید طول و عرض زمین را در هم ضرب کنید. برای این کار چند راهکـار ساده وجود دارد. یکبـار در طول زمین حرکت کرده و آنرا محاسبه کرده و یکبـار نیز در عـرض حرکت کنید. حالا ارقام به دست آمده را در هم ضرب کنید تا مساحت زمین شما به دست بیاید.

خرید سمپاش 2000 لیتری زراعی بوم دار تمام هیدرولیک با بوم 18 متر

فرض کنیم محلول سمی که خریداری کردید 17 لیتر به ازای هر هکتار (10 هزار متر مربع) مربع است. اگـر 17 را در 10000 ضرب کنیم رقم به دست آمده 170000 خواهد شد.

حالا فرض کنیم طول زمین شما 90 متر و عرض آن 7 متر است. با ضرب این دو مساحت زمین شما به دست خواهد آمد که عبارت است از 630 متر مربع

در اخر کـافی است رقم 170000 را تقسیم بر 630 (مساحت) کنیم که رقم به دست آمده 269 خواهد بود. این رقم یعنی ما به 269 لیتر سم برای سمپـاشی زمینی به مسـاحت 630 متر مربع نیـاز داریم. فرمول کـالیبراسیون سمـپاش را در شکل زیر ببینید.

خرید سمپاش 3000 لیتری زراعی تمام هیدرولیک بوم 24 متر

خرید سمپاش 3000 لیتری زراعی با بوم 30 متر

تنظیم قطر قطرات لانس سمپـاش

لانس سمپـاش مثـل اسلحه است، هرچه اسلحه بهتر بـاشد، نشـانه گیری آن دقیق تر خواهد بود. مـا توصیه می کـنیم برای سمپاشی از لانس های با کیفیت استفاده کنید که قـدرت پـاشش سم به صورت کـاملا پودری را داشته بـاشد. معمولا قیمت لانس سمپـاشی کـه با کـیفیت باشد مقداری بالاتر است. امـا تاثیر زیـادی در مصرف بهینه سم خواهد داشت. علاوه بر ایـن استفاده از لانس سمپاشی مناسب در اثر گذاری بهتر سموم نیز موثر هستند. بهترین اندازه قطرات سم (یک در هزار میکرون) است.

خرید سمپاش 400 لیتری باغی با شیلنگ و لانس

اهمیت نوع پـاشش سم روی تمام قسمت ها

نکته آخری که در این مطلب بیان میکنیم این است. که شمـا باید محلول سم را به صورت کـاملا یکدست روی تمـامی نقـاط محیط مورد نظر خود بپاشید و اسپری کنید. اگـر میخواهید بدانید چه زمانی سمی که اسپری کرده اید خوب است. یا بد! بعد ار سمپـاشی نگاه کنید اگر سم به صورت قطرات از روی برگ گیـاهان سر خورد و افتـاد. یعنی سمپاشی خوب نبوده، سمپاشی منـاسب به گونه ای است. کـه سم مثل سبنم بر روی درخت یا گیـاه شما بماند. در این کـار سرعت پـاشش سم و مـیزان آن اهمیت بسزایی دارد.

خرید سمپاش 2000 لیتری باغی با شلنگ و لانس

اقدامات عملی جهت کاهش مصرف سم

یکـي از اقدامــات موثــر و عملــي در ایــن زمینــه واســنجي ســمپاشها جهــت ایجــاد قطــرات بــا انــدازه مناســب و پاشــش یکنواخــت و بــه میــزان الزام اســت. انــدازه قطــرات به ایــن علــت حائــز اهمیــت هسـتند که اگـر قطـرات کوچکتـر از حـد مطلـوب باشـند دچـار بـاد بردگـي و تبخیـر می شوند. و اگـر بزرگتـر از حـد مطلـوب باشـند از روي سـطح بـرگ گیاهـان سـر خـورده و روي زمیـن مي افتنـد. هــر دو وضعیــت ســبب افزایــش آلودگــي محیــط، کاهــش تاثیــر ســم، افزایــش مصــرف ســموم و آســیب دیــدن گیاهــان مفیــد ميشــود. بنابــر ایــن ایجــاد قطــرات بــا انــدازه و پاشــش مناســب از طریــق تنظیــم ســمپاشها مهمتریــن روش بــراي رفــع مســائل یــاد شده اســت.

تعریف از کالیبراسیون سمپاش ها

تصـور عمومـي بـر ایـن اسـت کـه تنظیـم سـمپاش جهـت پاشـش مقـدار معینـي محلـول سـمي در هکتـار، کالیبراســیون نــام دارد امــا تعریــف صحیــح و کامــل کالیبراســیون عبارتســت از تنظیــم ســمپاش بــراي پاشــش مقـدار معینـي سـم خالـص یـا محلـول سـم در هکتـار؛ بـا قطـر ذرات از پیـش تعییـن شـده و تعـداد معینـي از ذرات در واحــد ســطح کــه بــرای رســیدن بهاهــداف زیــر انجــام میشــود.

هدف از کالیبراسیون سمپاش ها

 1. جلوگیری از اتلاف سم و کاهش اثرات آن بر محیط زیست.
 2. سمپاش، به منظور تنظیم میزان آب مصرفی و جلوگیری از هدر رفت آب و سم.
 3. توزیـع یکنواخـت محلـول سـمی در سـطح مزرعـه یـا بـاغ و جلوگیـری از گیاه سـوزی وکنتـرل قابـل قبـول عوامل خســارت زا.
 4. کاهش زمان سمپاشی و جلوگیری از تکرار آن.
 5. کاهش هزینه سمپاشی و پایین آوردن هزینه تولید.

متغیرهای اصلی در کالیبراسیون سمپاش ها

برای کالیبراسیون سمپاش باید سه متغیر اصلی، به تناسب اهداف سمپاشی تحت کنترل قرار گیرند

 1. نوع و دبی نازل
 2. سرعت پیش روی
 3. فشار سمپاشی

مشکلات عدم کالیبراسیون سمپاش ها

در صورتـی کـه عمـل کالیبراسـیون انجـام نشـود یـا بـه درسـتی انجـام نشـود محلـول سـم بیـش از انـدازه و یـا کمتـر از انـدازه توصیـه شـده در مزرعـه یـا بـاغ پاشـیده مـی شـود. انـدازه قطـرات و یکنواختـی پاشـش سـم در مزرعـه مناسـب نبـوده و ضمـن افزایـش هزینـه و مصـرف سـم، محیـط زیسـت و مـواد غذایـی تولیـدی آلـوده میشــوند.

زیاد پاشیدن محلول سم چه مضراتی را در پی دارد ؟

 1. اتلاف سم
 2. افزایش هزینه سم و هزینه سمپاشی
 3. اتلاف وقت و سرمایه
 4. آلودگی محیط زیست
 5. آسیب دیدن گیاه
 6. افزایش ماندگاری سم در محصول و تهدید سلامتی مصرف کنندگان

برای خرید انواع سمپاش کلیک کنید.

 

 

 


نویسنده: شقایق کلهر
لینک کوتاه مقاله
لینک کپی شد

مقالات تازه

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

اعتراض ثالث اصلی و طاری چیست؟

اعتراض ثالث اصلی و طاری چیست؟

مسئولیت مالک نسبت به پرداخت بدهی های ملک

مسئولیت مالک نسبت به پرداخت بدهی های ملک

مروری بر وظایف مشاور حقوقی

مروری بر وظایف مشاور حقوقی

نکاتی مهم در مورد آب های غنی شده

نکاتی مهم در مورد آب های غنی شده

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی چیست؟

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی چیست؟

دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی چیست؟

دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی چیست؟

موارد استفاده و عوارض اریترومایسین

موارد استفاده و عوارض اریترومایسین

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چیست؟

موارد استفاده و عوارض لورازپام

موارد استفاده و عوارض لورازپام

با یوگا کمر درد خود را درمان کنید

با یوگا کمر درد خود را درمان کنید

علل و درمان بیماری اندومتریوز

علل و درمان بیماری اندومتریوز

بهترین مواد غذایی مناسب بارداری

بهترین مواد غذایی مناسب بارداری

کاهش وزن سریع با صبحانه مناسب

کاهش وزن سریع با صبحانه مناسب

مشاوره وکیل حقوقی در چه زمینه هایی است؟

مشاوره وکیل حقوقی در چه زمینه هایی است؟

چه دعواهایی نیاز به دخالت وکیل دعاوی تجاری دارند؟

چه دعواهایی نیاز به دخالت وکیل دعاوی تجاری دارند؟

خطرات چربی شکمی

خطرات چربی شکمی

تشخیص انحراف چشم تا درمان آن

تشخیص انحراف چشم تا درمان آن

جرایم سایبری کدم‌اند و دلایل بروز آن ها

جرایم سایبری کدم‌اند و دلایل بروز آن ها

مراحل طرح شکایت از پزشک به کمک وکیل دعاوی پزشکی دارویی

مراحل طرح شکایت از پزشک به کمک وکیل دعاوی پزشکی دارویی

موارد مهم در خصوص انتخاب وکیل دعاوی بانکی

موارد مهم در خصوص انتخاب وکیل دعاوی بانکی

علل، علایم و درمان فتق دیسک بین مهره ای

علل، علایم و درمان فتق دیسک بین مهره ای

چگونه فیلتر تصفیه آب بسازیم؟

چگونه فیلتر تصفیه آب بسازیم؟

راهکارهای مفید و موثر برای درمان سریع‌تر اسهال

راهکارهای مفید و موثر برای درمان سریع‌تر اسهال

خواص و مزایای مصرف امگا ۶

خواص و مزایای مصرف امگا ۶

مطالب مرتبط

هولدینگ بازرگانی بلوط