تلسکوپ

تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800

تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800

٨٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ

٥,٩٩٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ

٦,٢٩٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ

٧,٢٣٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ دریسکو مدل F36050

تلسکوپ دریسکو مدل F36050

٤٩٦,٠٠٠ تومان

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

١,٨٩٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ

تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ

١٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ اسباب بازی مدل C2118

تلسکوپ اسباب بازی مدل C2118

٥٨٢,٠٣٠ تومان

تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm

تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm

٨,٥٥٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation

تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation

٤٣٤,٠٠٠ تومان

تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900

تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900

٥,٦٩٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor

٦,٦١٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ مدل ZM 60700

تلسکوپ مدل ZM 60700

١,٦٣٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60

تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60

٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 50

تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 50

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ کامپیوتری سلسترون مدل Advanced VX C6 - SGT

تلسکوپ کامپیوتری سلسترون مدل Advanced VX C6 - SGT

١١٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ کامپیوتری سلسترون مدل NexStar 6SE

تلسکوپ کامپیوتری سلسترون مدل NexStar 6SE

٨٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ کامپیوتری سلسترون مدل NexStar 4SE

تلسکوپ کامپیوتری سلسترون مدل NexStar 4SE

٤٧,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ بازتابی سلسترون مدل Omni XLT 150

تلسکوپ بازتابی سلسترون مدل Omni XLT 150

٣٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Omni XLT 120

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Omni XLT 120

٤٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Astro Master 90 EQ

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Astro Master 90 EQ

١٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ سلسترون مدل Astro Master 130 EQ

تلسکوپ سلسترون مدل Astro Master 130 EQ

١٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Astro Master 70 EQ

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Astro Master 70 EQ

٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 80 EQ

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 80 EQ

٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 60 EQ

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 60 EQ

٥,٩٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 60 AZ

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 60 AZ

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 50 AZ

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل PowerSeeker 50 AZ

٢,٨٨٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114 EQ

تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114 EQ

١١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ70076

تلسکوپ70076

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ و دوربین questar لوکس ترین تلسکوپ امریکایی

تلسکوپ و دوربین questar لوکس ترین تلسکوپ امریکایی

٩٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ اکروماتیک 150

تلسکوپ اکروماتیک 150

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ دابسونی 6 اینچ اسکای واچر

تلسکوپ دابسونی 6 اینچ اسکای واچر

١٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ 130 میلیمتری اسکای واچر

تلسکوپ 130 میلیمتری اسکای واچر

١٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ 4.5اینچی استرونومیکال

تلسکوپ 4.5اینچی استرونومیکال

٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ مدیک

تلسکوپ مدیک

٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ 90X Land And Sky Telescope

تلسکوپ 90X Land And Sky Telescope

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ مکس ویژنmaxvision

تلسکوپ مکس ویژنmaxvision

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

تلسکوپ سلسترون مدل Firstscope 76

تلسکوپ سلسترون مدل Firstscope 76

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 127EQ

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 127EQ

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ

تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ

تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ

تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD

تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون ادسوند C6-SGT

تلسکوپ سلسترون ادسوند C6-SGT

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون ادونسد C8-SGT

تلسکوپ سلسترون ادونسد C8-SGT

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون اسکای پرادیجی 130

تلسکوپ سلسترون اسکای پرادیجی 130

بدون قیمت

تلسکوپ 150 میلی‌متری اسکای واچر مدل SKAZDBN

تلسکوپ 150 میلی‌متری اسکای واچر مدل SKAZDBN

بدون قیمت

تلسکوپ 8 اینچی نیوتنی با مقر EQ5

تلسکوپ 8 اینچی نیوتنی با مقر EQ5

بدون قیمت

تلسکوپ 114 نیوتنی لوله کوتاه با مقر EQ1

تلسکوپ 114 نیوتنی لوله کوتاه با مقر EQ1

بدون قیمت

تلسکوپ 10 اینچی دابسونی

تلسکوپ 10 اینچی دابسونی

بدون قیمت

تلسکوپ 190 میلیمتری ماکستوف-نیوتنی اسکای واچر

تلسکوپ 190 میلیمتری ماکستوف-نیوتنی اسکای واچر

بدون قیمت

تلسکوپ ویکسن مدل Nature Eye 50mm

تلسکوپ ویکسن مدل Nature Eye 50mm

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل Land & Sky 60mm

تلسکوپ سلسترون مدل Land & Sky 60mm

بدون قیمت

تلسکوپ ویکسن مدل Space Eye 50mm

تلسکوپ ویکسن مدل Space Eye 50mm

بدون قیمت

تلسکوپ ویکسن مدل A80MF Porta-II

تلسکوپ ویکسن مدل A80MF Porta-II

بدون قیمت

تلسکوپ ویکسن مدل A70LF mini porta

تلسکوپ ویکسن مدل A70LF mini porta

بدون قیمت

تلسکوپ ویکسن مدل R130Sf Telescope with Porta II Mount

تلسکوپ ویکسن مدل R130Sf Telescope with Porta II Mount

بدون قیمت

تلسکوپ ویکسن مدل MC 95/1050 VMC95L Mini Porta

تلسکوپ ویکسن مدل MC 95/1050 VMC95L Mini Porta

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل Ambassador 80mm

تلسکوپ سلسترون مدل Ambassador 80mm

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ

بدون قیمت

تلسکوپ اسکای واچر مدل 1206 AZ3

تلسکوپ اسکای واچر مدل 1206 AZ3

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76

تلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76

بدون قیمت

تلسکوپ چانگ شنگ تویز مدل Celestial Body Accidence

تلسکوپ چانگ شنگ تویز مدل Celestial Body Accidence

بدون قیمت

تلسکوپ لونهوک مدل Skyline F700 60x700 AZ

تلسکوپ لونهوک مدل Skyline F700 60x700 AZ

بدون قیمت

تلسکوپ مدل 30x

تلسکوپ مدل 30x

بدون قیمت

تلسکوپ دریسکو مدل F76700

تلسکوپ دریسکو مدل F76700

بدون قیمت

تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm

تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm

بدون قیمت

تلسکوپ شکستی برسر مدل Messier AR-152L/1200 mm

تلسکوپ شکستی برسر مدل Messier AR-152L/1200 mm

بدون قیمت

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 114/900 mm

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 114/900 mm

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT

تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT

بدون قیمت

تلسکوپ مدیک مدل F70076TX

تلسکوپ مدیک مدل F70076TX

بدون قیمت

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8531

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8531

بدون قیمت

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8531

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8531

بدون قیمت

تلسکوپ دیجیتال مدل Camera ZOOM 70X

تلسکوپ دیجیتال مدل Camera ZOOM 70X

بدون قیمت

تلسکوپ مید مدل ETX90

تلسکوپ مید مدل ETX90

بدون قیمت

تلسکوپ کد 114900

تلسکوپ کد 114900

بدون قیمت

تلسکوپ کد 1271000

تلسکوپ کد 1271000

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ

تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ

بدون قیمت

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8528

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8528

بدون قیمت

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8529

تلسکوپ اسباب بازی مدل 8529

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل سی پی سی 800

تلسکوپ سلسترون مدل سی پی سی 800

بدون قیمت

تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 130 EQ-MD

تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 130 EQ-MD

بدون قیمت

تلسکوپ دانش آموزی F36050

تلسکوپ دانش آموزی F36050

بدون قیمت

اگر شما هم از علاقه‌مندان به ستاره شناسی و نجوم هستید به وسیله‌ای به نام تلسکوپ نیاز دارید. با این وسیله شما به راحتی قادر به مشاهده اجرام آسمانی خواهید بود و می‌توانید در مورد ستاره‌ها و اجرام آسمانی به مطالعه بپردازید. شاید برای شما جالب باشد که با دنیای اطراف خود یعنی فضای خارج از کره زمین آشنا شوید و در مورد آن مطالعه کنید. تلسکوپ شباهت زیادی به دوربین تک چشمی دارد اما دوربین تک چشمی قادر به بزرگ‌نمایی در حد متر است اما تلسکوپ قادر به بزرگ نمایی در حد چند کیلومتر می‌باشد. برای استفاده از این وسیله شما نیاز به یک پایه دارید تا با بهترین کیفیت ممکن آن نقاط مختلف آسمان را مشاهده کنید.

تلسکوپ به علت داشتن اندازه بزرگی که دارد در یک جای ثابت مثل پشت پنجره یا پشت بام منزل نصب می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با خود به کوه و طبیعت برد زیرا این وسیله با پایه‌ای که دارد کل فضای کوله پشتی شما را اشغال می‌کند. البته شما از تلسکوپ می‌توانید به عنوان یک دوربین شکاری با برد خیلی زیاد هم استفاده کنید. خیلی از افراد علاقه زیادی به دیدن نقاط دور دست کنار محل زندگی خود دارند و یک تلسکوپ قوی می‌تواند از دوربین تک چشمی و دو چشمی برای آن‌ها مناسب‌تر باشد. زیرا با این وسیله قادر خواهید بود نقطه‌ای خاص از یک محله دیگر را با شفافیت بالا مشاهده کنید. البته به شرطی که این وسیله را روی پایه مخصوص قرار دهید و لرزش نداشته باشد.

اگر شما هم علاقه زیادی به مطالعه در باره ستاره‌ها و اجرام آسمانی دارید و قصد خرید تلسکوپ را دارید، اما با توجه به تنوع زیاد مدل‌ها و قیمت‌ها با خرید این وسیله به مشکل برخورده‌اید، اصلا نگران نباشید. ما در این مطلب شما را با انواع تلسکوپ آشنا می‌کنیم و به شما یک سری نکات مهم را که هنگام خرید تلسکوپ باید به آن‌ها توجه داشته باشید را آموزش می‌دهیم.

تلسکوپ‌چیست و چه کاربردی دارد؟

تلسکوپ به زبان انگلیسی Telescope وسیله‌ای است که با استفاده از تابش امواج الکترومغناطیسی شما را قادر به دیدن اجرام آسمانی می‌کند. در گذشته در کشور هند اولین نمونه این وسیله با استفاده از چندین لنز شیشه‌ای اختراع شد. بعد از آن هم نمونه بازتابی که از چند تکه آینه تشکیل شده بود ساخته شد. در دهه ۱۹۳۰ رادیو تلسکوپ ساخته شد و در سال ۱۹۶۰ میلادی تلسکوپ فرابنفش اختراع و روانه بازار شد. به دلیل شفافیت و دقت بالای تصویر همچنان بعد از گذشت چند سال این وسیله برای دیدن اجرام آسمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اجزای تشکیل دهنده تلسکوپ:

 1. عدسی بارلو: این عدسی در واقع در قسمت ابتدایی یعنی جایی که داخل آن نگاه می‌کنید، نصب شده و و سبب افزایش بزرگ نمایی اجسام می‌شود.
 2. فیلتر: این فیلترها با یک استاندارد خاص برای کاهش دادن نور خورشید هنگام مشاهده نور خورشید جلوی آن نصب می‌شود. نمونه‌ای که در پشت یا مقابل چشمی قرار می‌گیرد ممکن است حین دیدن خورشید ذوب شده و به چشم شما آسیب می‌زند.
 3. جوینده: تلسکوپ‌های خیلی کوچکی هستند که برای افزایش بزرگنمایی مقابل نمونه اصلی قرار می‌گیرند، بدون جوینده‌ها پیدا کردن اجرام آسمانی کار ساده‌ای نیست شما با این وسیله به راحتی آن‌ها را پیدا می‌کنید.
 4. چشمی: شما حتی با داشتن لوله اپتیکی و استقرار در محل مناسب هم بدون داشتن چشمی مناسب بازدهی لازم را ندارد. با تنظیم فاصله چشمی می‌توانید میزان بزرگ نمایی را کم و زیاد کنید.
Celestron PowerSeeker 80 EQ سلسترون-Celestron -گارانتی 18 ماهه نجم آوا استارضمانت سلامت کالا مشکی Celestron PowerSeeker 80 EQ سلسترون-Celestron -گارانتی 18 ماهه نجم آوا استارضمانت سلامت کالا مشکی Celestron PowerSeeker 60 EQ سلسترون-Celestron — گارانتی 18 ماهه نجم آوا استار...

هولدینگ بازرگانی بلوط