ترازوی

ترازوی مکانیکی بیورر MS50

ترازوی مکانیکی بیورر MS50

١,٠٧٥,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad

ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad

٣٤٥,٠٠٠ تومان

ترازوی مکانیکی امسیگ مدل MW86

ترازوی مکانیکی امسیگ مدل MW86

٢٥٧,٠٠٠ تومان

ترازوی آسای مدل 200gr

ترازوی آسای مدل 200gr

١٠٥,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال بریسک مدل BS

ترازوی دیجیتال بریسک مدل BS

٣٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی گلامور مدلGBF-830

ترازوی گلامور مدلGBF-830

٤٤٩,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه لایکا مدل KS-1019

ترازوی آشپزخانه لایکا مدل KS-1019

٢١٧,٠٠٠ تومان

ترازوی کمری مدل kap

ترازوی کمری مدل kap

٢٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال امسیگ مدل KW92-K2

ترازوی دیجیتال امسیگ مدل KW92-K2

٢٧١,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال مدل BAMA126

ترازوی دیجیتال مدل BAMA126

١٤٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال چمدان مدل A24

ترازوی دیجیتال چمدان مدل A24

٣٨٥,٠٠٠ تومان

ترازوی چمدان دلسی کد DPLS

ترازوی چمدان دلسی کد DPLS

٤٥٦,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه مدل OWT

ترازوی آشپزخانه مدل OWT

١٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال آشپزخانه دلمونتی DL1740 Delmonti Kitchen Scale

ترازوی دیجیتال آشپزخانه دلمونتی DL1740 Delmonti Kitchen Scale

٦٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Hercules Digital Body Scale

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Hercules Digital Body Scale

٧٤٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Sun Digital Body Scale

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Sun Digital Body Scale

١,١٢١,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه فکر Fakir MOLLY Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه فکر Fakir MOLLY Kitchen Scale

٥٧٨,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه پارس خزر DS5000P Pars Khazar

ترازوی آشپزخانه پارس خزر DS5000P Pars Khazar

٢٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF511

ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF511

٢,٣٠٢,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد بیورر BY20

ترازوی نوزاد بیورر BY20

٣٧١,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF54

ترازوی تشخیصی بیورر BF54

٢٤٩,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر GS485

ترازوی شیشه ای بیورر GS485

٣٧٢,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر مدل GS21

ترازوی شیشه ای بیورر مدل GS21

١٤١,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال بیورر PS25

ترازوی دیجیتال بیورر PS25

٣٠٨,٠٠٠ تومان

ترازوی مکانیکی بیورر MS01

ترازوی مکانیکی بیورر MS01

١٦٢,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای دیجیتال بیورر GS42

ترازوی شیشه ای دیجیتال بیورر GS42

٢٩٦,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BG13

ترازوی تشخیصی بیورر BG13

٢٦٠,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF710

ترازوی تشخیصی بیورر BF710

٥٢٢,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر مدل GS39

ترازوی شیشه ای بیورر مدل GS39

٣١٥,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF530

ترازوی تشخیصی بیورر BF530

٤٩٨,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF100

ترازوی تشخیصی بیورر BF100

٧٢٥,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال بیورر مدل BG42

ترازوی دیجیتال بیورر مدل BG42

٢٣٥,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر GS20

ترازوی شیشه ای بیورر GS20

١٣٢,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال کفی ای اند دی مدل UC502

ترازوی دیجیتال کفی ای اند دی مدل UC502

٧٢٠,٠٠٠ تومان

ترازوی عقربه ای بزرگسال زونله 6163

ترازوی عقربه ای بزرگسال زونله 6163

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد زونله به همراه قدسنج مدل Multina Comfort

ترازوی نوزاد زونله به همراه قدسنج مدل Multina Comfort

٣,٦٧٥,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد دیجیتال زونله 8310

ترازوی نوزاد دیجیتال زونله 8310

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال تاشوی نوزاد زونله 8320

ترازوی دیجیتال تاشوی نوزاد زونله 8320

٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتالی اکیومد مدل SYE-2010D1

ترازوی دیجیتالی اکیومد مدل SYE-2010D1

٦١٠,٠٠٠ تومان

ترازوی کودک BY80 بیورر

ترازوی کودک BY80 بیورر

٤٤٣,٠٠٠ تومان

ترازوی حمام JPS11 بیورر

ترازوی حمام JPS11 بیورر

٢٣٣,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال PS891 بیورر

ترازوی دیجیتال PS891 بیورر

٨٣٣,٠٠٠ تومان

ترازوی حمام JPS22 بیورر

ترازوی حمام JPS22 بیورر

٣١١,٠٠٠ تومان

ترازوی وزن کشی میگل مدل Miguel GPS 800

ترازوی وزن کشی میگل مدل Miguel GPS 800

٦٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه متئو مدل Matheo KS 500

ترازوی آشپزخانه متئو مدل Matheo KS 500

٦١٥,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه میگل مدل 2-Miguel GKS 505

ترازوی آشپزخانه میگل مدل 2-Miguel GKS 505

٤٦٦,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه میگل مدل Miguel GKS 505-1

ترازوی آشپزخانه میگل مدل Miguel GKS 505-1

٤٦٦,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه میگل مدل Miguel GKS 501

ترازوی آشپزخانه میگل مدل Miguel GKS 501

٤٤٥,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه DS61 بیورر

ترازوی آشپزخانه DS61 بیورر

٣٢٤,٠٠٠ تومان

ترازوی نفرکش دنا توزین مدل DT-102

ترازوی نفرکش دنا توزین مدل DT-102

٢,٨٨٥,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF18

ترازوی تشخیصی بیورر BF18

٣٢٤,٠٠٠ تومان

ترازوی مادر و کودک بیورر JGS22

ترازوی مادر و کودک بیورر JGS22

٣٢٤,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF220

ترازوی تشخیصی بیورر BF220

٢٦٩,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی شیائومی مدل scale 2

ترازوی تشخیصی شیائومی مدل scale 2

٥٣٢,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر GS200

ترازوی شیشه ای بیورر GS200

١٨٧,٠٠٠ تومان

ترازوی مکانیکی عقربه ای بیورر MS50

ترازوی مکانیکی عقربه ای بیورر MS50

٣٧٢,٠٠٠ تومان

ترازوی سنگین وزن آنالیز رزمکس WF-260

ترازوی سنگین وزن آنالیز رزمکس WF-260

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی BF710 بیورر

ترازوی تشخیصی BF710 بیورر

٥٢٢,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال نوزاد بی ول مدل WK160

ترازوی دیجیتال نوزاد بی ول مدل WK160

٨٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی شیائومی مدل Mini 2

ترازوی تشخیصی شیائومی مدل Mini 2

٤٠٣,٠٠٠ تومان

ترازوی ایستاده قد و وزن زنیت مد

ترازوی ایستاده قد و وزن زنیت مد

١,١٥٢,٠٠٠ تومان

ترازوی قپانی ایستاده و قد سنج سکا 700

ترازوی قپانی ایستاده و قد سنج سکا 700

٦,٦٨٠,٠٠٠ تومان

ترازوی خانگی دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-D

ترازوی خانگی دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-D

٣٧٢,٠٠٠ تومان

ترازوی عقربه ای ایستاده سکا 755

ترازوی عقربه ای ایستاده سکا 755

١١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد بیورر JPS11

ترازوی نوزاد بیورر JPS11

٢٤٣,٠٠٠ تومان

ترازوی قپانی اطفال سکا 725

ترازوی قپانی اطفال سکا 725

٥,٧١٥,٠٠٠ تومان

ترازوی ستونی سکا 703

ترازوی ستونی سکا 703

١٥,٨٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی BF700 بیورر

ترازوی BF700 بیورر

٥٨٢,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال کفی سکا 807

ترازوی دیجیتال کفی سکا 807

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر GS203

ترازوی شیشه ای بیورر GS203

٢٧٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال بیورر مدل BG64

ترازوی دیجیتال بیورر مدل BG64

٣٣٤,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال اطفال سکا 334

ترازوی دیجیتال اطفال سکا 334

١٠,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF212

ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF212

٨٤١,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال بیورر PS240

ترازوی دیجیتال بیورر PS240

٥٤٨,٠٠٠ تومان

ترازوی خانگی دیجیتال مدل HI-DS54-B‌ هایتک

ترازوی خانگی دیجیتال مدل HI-DS54-B‌ هایتک

٨٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دستساز قدمت بالا برنجی بسیار کمیاب و زیبا

ترازوی دستساز قدمت بالا برنجی بسیار کمیاب و زیبا

٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی zenithساخت آامان غربی

ترازوی zenithساخت آامان غربی

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه پروفی کوک  با دقت بسیار بالا

ترازوی آشپزخانه پروفی کوک با دقت بسیار بالا

١,١١١,١١١ تومان

ترازوی فنری

ترازوی فنری

٥٥,٠٠٠ تومان

ترازوی 10کیلویی فلز ی

ترازوی 10کیلویی فلز ی

٢٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال قهوه

ترازوی دیجیتال قهوه

٤٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی 5کیلویی  شیک  قابل استفاده

ترازوی 5کیلویی شیک قابل استفاده

٤٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی 10 کیلوگرمی عتیقه قدیمی

ترازوی 10 کیلوگرمی عتیقه قدیمی

١٤,٣٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی زرگری قدیمی

ترازوی زرگری قدیمی

١٦,٢٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دستی قدیمی روسی باکفه های کمیاب آهنی

ترازوی دستی قدیمی روسی باکفه های کمیاب آهنی

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال تشخیصی CAMRY

ترازوی دیجیتال تشخیصی CAMRY

٨٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی فولادی آویز

ترازوی فولادی آویز

٢٣٥,٠٠٠ تومان

ترازوی بزرگ آویز زنجیری 60 سانتی قدیمی

ترازوی بزرگ آویز زنجیری 60 سانتی قدیمی

٧٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی فولادی 45 سانتی متری کفه ها برنجی

ترازوی فولادی 45 سانتی متری کفه ها برنجی

٧٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی زیبای فرشته 5کیلویی تمام قلم

ترازوی زیبای فرشته 5کیلویی تمام قلم

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی قدیمی دو کفه ایرانی،سالم و تمیز،کلکسیونی

ترازوی قدیمی دو کفه ایرانی،سالم و تمیز،کلکسیونی

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال قپانی، دقت درسنجش

ترازوی دیجیتال قپانی، دقت درسنجش

١٣٧,٠٠٠ تومان

مشخصات و نحوه عملکرد ترازوی آنالیز امرن مدلBF511:   توجه: بهتر است سنجشهای وزنی پس از بیدار شدن از خواب (قبل از صبحانه)، 2 ساعت پس از صرف صبحانه، 2 ساعت پس از صرف ناهار و یا 2 ساعت پس از صرف شام (پیش از خواب) صورت گیرد تا دقت های ان...

توسعه یافته توسط بلوط