اپیلاتور

اپیلاتور رمینگتون EP6010

اپیلاتور رمینگتون EP6010

٦٨٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور بابیلیس G590E

اپیلاتور بابیلیس G590E

١,٥٦٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور رمینگتون مدل EP7030

اپیلاتور رمینگتون مدل EP7030

١,٣٢٣,٥٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-ED70

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-ED70

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-ED94

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-ED94

٢,٧٨٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل Soft Perfection 3170

اپیلاتور براون مدل Soft Perfection 3170

٣٢٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل Silk Epil Xpressive 7381

اپیلاتور براون مدل Silk Epil Xpressive 7381

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری Silk Epil 5 مدل 541-5

اپیلاتور براون سری Silk Epil 5 مدل 541-5

١,١٧٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 7 مدل 561-7

اپیلاتور براون سری 7 مدل 561-7

١,٥٨٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل 561-7به همراه پیرایشگر بانوان براون

اپیلاتور براون مدل 561-7به همراه پیرایشگر بانوان براون

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 9-961V مدل Silk Epil 9

اپیلاتور براون سری 9-961V مدل Silk Epil 9

٣,٣٢٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور آ ا گ مدل EPL 5542

اپیلاتور آ ا گ مدل EPL 5542

٤٧٩,٢٠٠ تومان

اپیلاتور جیمی مدل GM 3052

اپیلاتور جیمی مدل GM 3052

٦٨٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور جیمی مدل GM-7007

اپیلاتور جیمی مدل GM-7007

٨٩٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری Silk Epil 5 مدل 531-5

اپیلاتور براون سری Silk Epil 5 مدل 531-5

٩٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور مدل PH-6006

اپیلاتور مدل PH-6006

٢٣٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری Silk Epil 5 مدل se5500

اپیلاتور براون سری Silk Epil 5 مدل se5500

٨٨٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور کیمی مدلKM7202 5in1

اپیلاتور کیمی مدلKM7202 5in1

٧٥٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور رمینگتون مدل WDF5030

اپیلاتور رمینگتون مدل WDF5030

٦٨٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 5 Silk Epil مدل 511-5

اپیلاتور براون سری 5 Silk Epil مدل 511-5

٧٦٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE650

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE650

٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور مای تویز مدل kd-8000

اپیلاتور مای تویز مدل kd-8000

٥٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 9-961e مدل Silk Epil 9

اپیلاتور براون سری 9-961e مدل Silk Epil 9

٢,٠١٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور ام تی تی مدل mb-1808

اپیلاتور ام تی تی مدل mb-1808

٣٥٣,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-EL8A

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-EL8A

٣,٠٤٩,٥٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-EL3A

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES-EL3A

١,٨٤٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 5 مدل 5511

اپیلاتور براون سری 5 مدل 5511

٨٦٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور آی جیمی مدل GM-7005

اپیلاتور آی جیمی مدل GM-7005

٥٨٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 3 مدل Braun 3-420 + دستگاه شیور

اپیلاتور براون سری 3 مدل Braun 3-420 + دستگاه شیور

٢,٤٩٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور وی جی ار مدل V-700

اپیلاتور وی جی ار مدل V-700

٤٤٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6517

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6517

١,٧٨٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور جی ای سی مدل 1232

اپیلاتور جی ای سی مدل 1232

٤١٢,٠٠٠ تومان

اپیلاتور نوری بیورر IPL-10000-PLUS

اپیلاتور نوری بیورر IPL-10000-PLUS

٣,٣٥٨,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-ED70

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-ED70

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-ED94-S

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-ED94-S

٢,٥١٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور بیورر موبر وکس گرم HLE 40

اپیلاتور بیورر موبر وکس گرم HLE 40

٣٤٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون Braun Epilator 3170

اپیلاتور براون Braun Epilator 3170

٧٩٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون Braun Epilator Soft Perfection 3170

اپیلاتور براون Braun Epilator Soft Perfection 3170

٦٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-EL8A

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-EL8A

٢,٧٤٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون BRAUN Epilator 5-537

اپیلاتور براون BRAUN Epilator 5-537

١,٠٣٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک ES-WD71 و مانیکور ES-WC20 رنگ سفید

اپیلاتور پاناسونیک ES-WD71 و مانیکور ES-WC20 رنگ سفید

٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل 539-7

اپیلاتور براون مدل 539-7

١,٩٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 5 Silk Epil مدل 511-5 رنگ سفید

اپیلاتور براون سری 5 Silk Epil مدل 511-5 رنگ سفید

١,٣٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6423

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6423

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE275 - رنگ صورتی روشن

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE275 - رنگ صورتی روشن

٩٢٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل Soft Perfection 3170 رنگ سبز روشن

اپیلاتور براون مدل Soft Perfection 3170 رنگ سبز روشن

٤٧٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES2082

اپیلاتور پاناسونیک مدل ES2082

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک مدلES-WU31

اپیلاتور پاناسونیک مدلES-WU31

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل 7951

اپیلاتور براون مدل 7951

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE225 - سفید

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE225 - سفید

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 3 مدل 3270

اپیلاتور براون سری 3 مدل 3270

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل 7-531

اپیلاتور براون مدل 7-531

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور بیورر مدل HLE50

اپیلاتور بیورر مدل HLE50

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پریتک مدل LD-9940 - صورتی

اپیلاتور پریتک مدل LD-9940 - صورتی

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور بیورر مدل HLE60

اپیلاتور بیورر مدل HLE60

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور HLE 60 بیورر

اپیلاتور HLE 60 بیورر

٦٧٦,٢٠٠ تومان

اپیلاتور HLE 50 بیورر

اپیلاتور HLE 50 بیورر

٧٦٤,٥٠٠ تومان

اپیلاتور ساتین سافت HP6520/01 فیلیپس

اپیلاتور ساتین سافت HP6520/01 فیلیپس

٨٨١,٦٠٠ تومان

اپیلاتور ساتینل 6422 فیلیپس

اپیلاتور ساتینل 6422 فیلیپس

٤٧١,٨٠٠ تومان

اپیلاتور 6010 رمینگتون

اپیلاتور 6010 رمینگتون

٢٤٨,٦٠٠ تومان

اپیلاتور EP7020 رمینگتون

اپیلاتور EP7020 رمینگتون

٩٧٣,٠٠٠ تومان

اپیلاتور ساتینل 6420 فیلیپس

اپیلاتور ساتینل 6420 فیلیپس

٣٥٣,٩٠٠ تومان

اپیلاتور ساتین پرفکت 6572 فیلیپس

اپیلاتور ساتین پرفکت 6572 فیلیپس

١,٦٨١,٩٠٠ تومان

اپیلاتور ساتین پرفکت 6577 فیلیپس

اپیلاتور ساتین پرفکت 6577 فیلیپس

٩٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور ساتین پرفکت 6581 فیلیپس

اپیلاتور ساتین پرفکت 6581 فیلیپس

٢,١١١,٦٠٠ تومان

اپیلاتور سه کاره رولن مدل RS 1156

اپیلاتور سه کاره رولن مدل RS 1156

٤٩٩,٢٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل Philips BRE225

اپیلاتور فیلیپس مدل Philips BRE225

٨٩٨,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون سری 3 مدل Braun Silk Epil 3170

اپیلاتور براون سری 3 مدل Braun Silk Epil 3170

١,٠١٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون مدل Braun Silk Epil 3-170

اپیلاتور براون مدل Braun Silk Epil 3-170

٩١٤,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل Philips HP6423

اپیلاتور فیلیپس مدل Philips HP6423

١,٨٩٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور اَپ تایم مدل Aptime Velvet Weapon

اپیلاتور اَپ تایم مدل Aptime Velvet Weapon

٢٨٢,٠٠٠ تومان

اپیلاتور نوری بدن و صورت فیلیپس لومه آ SL1996

اپیلاتور نوری بدن و صورت فیلیپس لومه آ SL1996

٢,٣٢٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور نوری فیلیپس لومه آ SC2004

اپیلاتور نوری فیلیپس لومه آ SC2004

١,٩٦٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس PHILIPS Epilator HP6423

اپیلاتور فیلیپس PHILIPS Epilator HP6423

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-WD42

اپیلاتور پاناسونیک Panasonic Epilator ES-WD42

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل HP-6422						PHILIPS HP-6422

اپیلاتور فیلیپس مدل HP-6422 PHILIPS HP-6422

٤٢٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور کیمی مدل km-3010

اپیلاتور کیمی مدل km-3010

٣٩٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور سه کاره وی جی آر مدل V-713

اپیلاتور سه کاره وی جی آر مدل V-713

٣٩٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور(موکن) برقی سوکانی مدل sokany HS-6423						epilator sokani us-6423

اپیلاتور(موکن) برقی سوکانی مدل sokany HS-6423 epilator sokani us-6423

٢٤٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور 10 پاناسونیک

اپیلاتور 10 پاناسونیک

٢٢٣,٠٠٠ تومان

اپیلاتور 20 پاناسونیک

اپیلاتور 20 پاناسونیک

٢٤٥,٠٠٠ تومان

اپیلاتور 31 پاناسونیک

اپیلاتور 31 پاناسونیک

٢٢٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور 62 پاناسونیک

اپیلاتور 62 پاناسونیک

٢٢٣,٠٠٠ تومان

اپیلاتور ES-WU41 پاناسونیک

اپیلاتور ES-WU41 پاناسونیک

٤٤٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور ساتین سافت 6522 فیلیپس

اپیلاتور ساتین سافت 6522 فیلیپس

٣٥٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور ساتینل HP6423 فیلیپس

اپیلاتور ساتینل HP6423 فیلیپس

١٧٩,٠٠٠ تومان

اپیلاتور 6530 فیلیپس

اپیلاتور 6530 فیلیپس

٢١٧,٠٠٠ تومان

اپیلاتور رولن مدل 1156

اپیلاتور رولن مدل 1156

٨٧٨,٠٠٠ تومان

اپیلاتور سری ۵ براون (BRAUN) مدل ۵۵۱۱

اپیلاتور سری ۵ براون (BRAUN) مدل ۵۵۱۱

١,٣٩٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون 561-7 خریداری شده از ترکیه

اپیلاتور براون 561-7 خریداری شده از ترکیه

٢,٦٠٠,٠٠٠ تومان

اپیلاتور براون

اپیلاتور براون

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

خرید اپیلاتور هم مانند هر وسیله دیگری نیاز به بررسی و کمی تأمل دارد. اما اجازه بدهید قبل از اینکه یک‌راست وارد هسته اصلی بحث‌مان شویم برای دوستانی که دقیقا با کاربرد اپیلاتور آشنا نیستند، کمی توضیح بدهیم. اپیلاتورها وسایلی مجهز به یک تیغه چرخان برای اصلاح کردن موهای زائد بدن هستند.

اپیلاتورها یکی از کاربردی‌ترین وسایلی هستند که می‌توانید برای اصلاح و پیرایش خود خریداری کنید. اما قبل از اینکه به سراغ خرید اپیلاتور بروید باید با نیازهای خود آشنا باشید؛ چون هر یک از اپیلاتورها دارای ویژگی‌ها و وسایل جانبی مختلفی هستند که اگر به آنها نیاز نداشته باشید باید هزینه‌ای اضافی پرداخت کنید.

بعضی از اپبلاتورها را زیر آب هم می‌توان استفاده کرد، برخی بدون سیم کار می‌کنند و …؛‌ پس بهتر است، ابتدا ببینید هدف‌تان از خرید اپبلاتور چیست. مثلا آیا در مسافرت‌ها از این وسیله استفاده می‌کنید؟ میزان نیاز به اصلاح‌تان زیاد است؟ به خرید انواعی که زیر آب هم قابل‌استفاده هستند، علاقه دارید؟ و… .  در ادامه درباره نکاتی برای خرید گفته‌ایم که به تصمیم‌گیری بهتر به شما کمک می‌کنند:

اپیلاتور خشک یا تَر کدام را خریداری کنیم؟

هر چند که گفته می‌شود، اپیلاتورها روی بدن خشک بهتر عمل می‌کنند اما نمونه‌های جدید اپیلاتوری که به بازار عرضه می‌شود، قابلیت استفاده زیر دوش آب را هم دارند. قیمت اپیلاتورهای تَر بیشتر از هم‌تایان خشک آنهاست. ضمن اینکه درد اصلاح با آنها بسیار کمتر از حالتی است که پوست بدن کاملا خشک است. آب گرم به آرامش بیشتر پوست کمک می‌کند. اصلاح کردن بدن زیر آب به کمک اپیلاتورهای تر مانع از قرمزی، حساس شدن پوست و ایجاد برآمدگی‌های پوستی بعد از خروج از حمام می‌شود.

البته لازم به ذکر است که وقتی زیر آب هستید، موها تمایل دارند به بدن بچسبند و به همین خاطر، کمی کار اصلاح طولانی‌تر می‌شود. در این صورت، حدودا ۴۰ درصد از موهای بدن اصلاح می‌شوند. علت این است که موها در آب از خود مقاومت به خرج می‌دهند به راحتی نمی‌توان همه موها را از بین برد. برای رفع این مشکل هم راهکاری وجود دارد. اگر پا، دست یا هر قسمتی که نیاز به اصلاح دارد، کاملا در آب قرار بگیرد، حالت ایست موها روی بدن، یکدست خواهد شد و دیگر به سادگی می‌توان موها را با اپیلاتور اصلاح کرد.

پس اپبلاتورهای تَر به درد کمتر و حساس نشدن پوست بعد از اصلاح کمک می‌کنند اما اگر قِلق کار با آن زیر آب را ندانید باید وقت زیادی را برای اصلاح در حمام صرف کنید. اپیلاتورهای تر زیر آب با باتری کار می‌کنند. یعنی نمی‌توان، آنها را به پریز برق متصل کرد و زیر دوش آب به اصلاح پرداخت. طبیعتا چنین کاری بسیار خطرناک است. اگر اپیلاتور را به برق بزنید و آن را زیر آب بگیرید، به طور اتوماتیک قفل می‌شود و برای جلوگیری از حوادث ناگوار کار نخواهد کرد. برای استفاده از اپیلاتور زیر آب باید آن را شارژ کنید که این کار عمر باتری دستگاه را کم می‌کند.

برای اصلاح موهای صورت و بدن و هم‌چنین خلاصی از شر موهای زائد آن می توان دست به دامن دستگاه های مختلفی در بازار فعلی کشورمان شد که بی شک یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین این نوع از دستگاه ها، اپیلاتورها هستند.

این محصولات هم از اندازه و وزن مناسبی برخوردارند و هم می توان به سادگی با آن ها کار کرد و انصافا از قدرت قابل قبولی هم در مدل های بی سیم و هم در مدل های سیمی برخوردار هستند. با ما در ادامه این مطلب از مینینیم همراه شوید تا شما را با نکاتی مهم در خصوص خرید اپیلاتور آشنا نماییم.

معرفی انواع مختلفی از این مدل دستگاه ها

مدل چرخشی

 • اپیلاتورهای چرخشی در قسمت سَری خود دارای چند دیسک با قابلیت چرخش هستند.
 • نحوه کار این مدل از دستگاه ها بدین شکل است که موهای بدن شما در داخل دیسک های دستگاه گیر کرده و سپس کنده می شوند.
 • این مدل از دستگاه های اپیلاتور از فروش نسبتا بالایی در بازار برخوردار هستند.

مدل فنری

 • اپیلاتورهای فنری دارای تعدادی فنر با قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا هستند.
 • این میزان انعطاف پذیری باعث خم شدن بیش از اندازه فنرها شده و به همین خاطر گاهی با یک بار استفاده از دستگاه در ناحیه مشخصی از بدن، موهای آن قسمت به طور تمام و کمال کنده نمی شوند.
 • فنرهای نصب شده در سَری این مدل از دستگاه ها از دوام و کیفیت خیلی مناسبی برخوردار نیستند و برای کسانی که قصد دارند به صورت مستمر از اپیلاتور خود استفاده کنند، قطعاً ایده آل محسوب نمی شوند.
 • با این حال اما باید بدانید که فنر به کار رفته در این مدل از محصولات به وفور در بازار یافت می شود.

مدل موچینی

 • اپیلاتورهای موچینی در واقع بهترین مدل برای از بین بردن موهای زائد بدن هستند که همچون یک موچین دقیق می باشند.
 • این مدل از دستگاه ها دارای صفحاتی با قابلیت چرخش همسو و غیر همسو هستند که در حالت اول مو را جدا و در حالت دوم آن را رها می کنند.
 • این دسته از اپیلاتورها جدیدترین مدل طراحی شده این دستگاه ها هستند و به نسبت از محبوبیت بسیار بالایی نیز برخوردارند.

نکات مهم هنگام انتخاب و خرید اپیلاتور

انتخاب نوع

اولین نکته در خصوص خرید اپیلاتور توجه به نوع آن است. با اینکه نهایتا کار هر سه مدل چرخشی، فنری و هم‌چنین موچینی اپیلاتورها یکسان است اما نحوه انجام کار آنان با یکدیگر اندکی فرق دارد و به همین خاطر هم است که شما باید متناسب با نوع نیازتان اقدام به انتخاب یک مدل از آن ها برای استفاده شخصی خود کنید.

بی سیم یا سیم دار

نکته دومی که در انتخاب اپیلاتور باید به آن توجه داشته باشید، بی سیم (باتری خور) یا سیمی بودن (برقی) دستگاهتان است. معمولا کسانی که تمایل به استفاده از این نوع دستگاه ها در سفر و موقعیت های خارج از شهر را دارند به سراغ مدل های باتری خور می روند و مابقی افراد از دستگاه های سیمی در این خصوص استفاده می کنند.

فراموش نکنید که کیفیت کار اپیلاتور برقی در تمام طول استفاده شما از آن یکسان بوده و این در حالی است که مدل های باتری خور با تمام شدن باتری و یا شارژ خود اندک اندک از کیفیت کاریشان کاسته می شود و پوست صورت و یا بدن شما را دچار حساسیت می کنند.

عملکرد خشک یا تر دستگاه

اگر قصد استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب را ندارید، بهتر است از اپیلاتورهای خشک استفاده کنید اما اگر می خواهید از دستگاهتان در داخل حمام و هم‌چنین زیر آب بهره گیری نمایید تا اندکی از درد جدا شدن مو از ریشه پوست آن کاسته شود، باید حتما از دستگاه هایی استفاده کنید که قابلیت کار در زیر آب را نیز دارا هستند.

یادتان باشد که کار کردن با این مدل از دستگاه ها به نسبت نوع خشک آنان نیاز به صبر و حوصله بیشتری دارد. توجه داشته باشید که یک اپیلاتور با قابلیت عملکرد تَر بایستی حتما به صورت باتری خور باشد و به منبع برق شهری در حین کار هیچ اتصالی نداشته باشد.

طراحی بدنه

به خاطر داشته باشید استفاده از یک دستگاه اپیلاتور به صورت دستی برایتان میسر است؛ پس حتما به طراحی مناسب بدنه و خوش دست بودن آن به هنگام استفاده از محصول توجه لازم را داشته باشید.

فراموش نکنید که برای رفتن به جنگ ارتشی از موهای زائد بدنتان، باید از صبر و حوصله زیادی برخوردار باشید تا بتوانید پوستی کاملاً صاف، نرم و عاری از هرگونه موی کوتاه بلندی را بر روی نواحی مختلفی از بدن خود ایجاد نمایید.

تعداد تیغه های دستگاه

از دیگر نکات مهم در خصوص انتخاب و خرید اپیلاتور توجه به تعداد تیغه های آن است. دستگاه شما می تواند از یک یا چند تیغه برخوردار باشد که یقینا هرچه تعداد تیغه های آن بیشتر باشد، سرعت انجام کار اصلاح شما و کیفیت آن برایتان بهتر خواهد بود و از طرفی نسبتا درد بیشتری را در حین کار با دستگاه متحمل خواهید شد.

البته مطمئن باشید این درد آنقدر زیاد نیست که شما را دلسرد از انجام کار با دستگاه کند؛ زیرا معمولا ظرف چند ثانیه درد ناشی از خارج کردن موها از ریشه پوست صورت و بدنتان برای شما عادی خواهد شد. به هر حال اگر به دنبال درد کمتر در حین خلاص شدن از شر موهای زائد خود هستید، می توانید از اپیلاتورهای قابل استفاده در آب بهره گیری نمایید.

ناحیه قابل استفاده بر روی بدن

قبل از انجام خرید یک اپیلاتور مشخص کنید که قرار است از آن برای از بین بردن موهای کدام قسمت از بدنتان بهره گیری نمایید؛ چرا که تیغه دستگاهی که برای اصلاح موهای سر و صورت به کار می‌رود باید نازک و نرم باشد تا با توجه به لطافت صورت بر روی آن زخم ایجاد نکند و سبب قرمزی و حساسیت در این قسمت از بدن نشود.

به همین خاطر است که باید متناسب با آن قسمتی از بدنتان که دنبال اصلاحش هستید، دستگاه های خود را انتخاب نمایید. ناگفته نماند اغلب اپیلاتورهای مخصوص صورت غیر شارژی و باتری خور هستند.

قابلیت تنظیم سرعت

خیلی خوب است اگر دستگاه انتخابی شما از قابلیت تنظیم سرعت برخوردار باشد. باداین قابلیت شما می توانید به راحتی برای از بین بردن موهای ظریف صورت از سرعت های کمتر دستگاه و برای از بین بردن موهای پا و دست هایتان از سرعت های بالاتر محصول خود استفاده نمایید.

اغلب اپیلاتورهای امروزی دست کم از دو حالت تنظیم سرعت بر روی خود برخوردار می‌باشند.

میزان صدای دستگاه

اجازه دهید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ اپیلاتور کم صدا یا اصلا بی صدا در بازار وجود ندارد و همه آن ها به محض روشن شدن موتور شروع به تولید صدا در حد یک ریش تراش برقی یا باتری خور می کنند.

به هر حال میزان صدا در میان انواع و اقسام این مدل از دستگاه های اصلاح کننده با توجه به برند و کمپانی تولید کننده آن ها متفاوت است و میزان سرعت انجام کار و حرکت تیغه نیز می تواند بر روی میزان صدای دستگاه تاثیر بگذارد.

تجهیزات جانبی

در هنگام انتخاب یک اپیلاتور خوب و مناسب برای خود حتما به تجهیزات جانبی دستگاه نظیر:

انواع و اقسام سَری ها متناسب با اصلاح موی بدن و صورت، برس های ماساژور و لایه بردار و هم‌چنین چراغ قوه دستگاه برای روشن کردن نواحی از پوست شما به جهت رویت وجود مو و یا نبود آن، توجه داشته باشید.

قیمت اپیلاتور

تمامی موارد گفته شده به انضمام برند و نام کمپانی تولید کننده از اساسی ترین پارامترهای موثر در تعیین قیمت اپیلاتور به حساب آورده می شوند.

با این حال یادتان باشد عمدتا دستگاه های برقی از مدل های باتری خور و آن هایی که قابلیت استفاده در محیط های مرطوب همچون زیر آب و یا داخل محیط حمام شما را دارند، از قیمتِ به مراتب بیشتری برای فروش برخوردارند؛ پس بهتر است در هنگام خریدتان حتما به نوع نیاز و ویژگی های دستگاهی که قصد خرید آن را کرده اید، داشته باشید.

راهنمای نگهداری از اپیلاتور

یک دستگاه اپیلاتور باکیفیت به طور تخمینی از عمر کاری حدودا پنج ساله برخوردار است که بسته به میزان استفاده و هم‌چنین نحوه نگهداری از آن این مدت زمان می توان بیشتر و یا کمتر نیز برای دستگاه شما به حساب آورده شود.

لازم به ذکر است به لحاظ عمر کاری، اپیلاتورهای سیمی بهتر هستند، با این حال اما نکات زیر نیز می توانند در راستای تمیزی و نگهداری هرچه بهتر این مدل از دستگاه ها برایتان مفید به فایده باشد که عبارتند از:

 • تمیزی دستگاه با توجه به اطلاعات درج شده از سوی تولید کننده در دفترچه و یا کاتالوگ محصول
 • جدا نمودن بخش سَری دستگاه از بدنه و سپس اقدام به تمیز کردن آن با استفاده از یک فرچه نرم که معمولا در کنار دستگاه عرضه شده است.
 •  
 • برای جدا کردن باکتری ها و پوست های مُرده چسبیده شده به تیغه دستگاه، سرپوش آن را پس از پاکسازی با برس نرم در زیر آب بگیرید. لازم به ذکر است در این خصوص نیز بهتر است با توجه به اطلاعات تولید کننده و جنس تیغه محصول خود اقدام نمایید.
 • سعی کنید برای شستشوی سرپوش اپیلاتور خود از هیچ ماده شوینده و شیمیایی استفاده نکنید زیرا بر روی تیزی و کیفیت تیغه های دستگاه شما موثر هستند.
 • نهایتا برای اینکه مطمئن شوید که باکتری های موجود بر روی تیغه دستگاهتان از بین رفته‌اند، می‌توانید یک تکه پنبه را به مقداری الکل آغشته کرده و آن را بر روی تیغه ها قرار دهید تا باعث نابودی باکتری ها و میکروب های موجود بر روی سطح تیغه دستگاهتان شود.
 • پس از انجام پروسه شستشوی سرپوش دستگاه، آن را در محیطی باز با عبور و مرور جریان هوا به صورت آزاد قرار دهید تا به آرامی خشک شود.
 • یادتان باشد اپیلاتورها، دستگاه هایی ظریف هستند که حتما باید از آن ها درست نگهداری کنید، پس بهتر است برای آن ها به دنبال یک جای ثابت بر روی میز آرایش خود باشید.
اپیلاتور «براون» (Braun) مدل «se5500» دستگاهی برای رفع موهای زائد نقاط مختلف بدن است. سری اصلی اپیلاتور یک موکن باریک با چندین موچین از جنس استیل ضد زنگ است. با روشن‌کردن دستگاه، استوانه‌ای که موچین‌ها روی آن قرار دارند، شروع...

هولدینگ بازرگانی بلوط