فرکننده

فرکننده رمینگتون CI76

فرکننده رمینگتون CI76

٨٩٩,٠٠٠ تومان

فرکننده بابیلیس مدل 271CE

فرکننده بابیلیس مدل 271CE

٢٧٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو بابیلیس مدل C319E

فرکننده مو بابیلیس مدل C319E

٦٣٥,٠٠٠ تومان

فرکننده بابیلیس C332SDE

فرکننده بابیلیس C332SDE

٩٦٩,٠٠٠ تومان

فرکننده دو قلو بابیلیس 2282E

فرکننده دو قلو بابیلیس 2282E

٦١٥,٠٠٠ تومان

فرکننده بابیلیس C519E

فرکننده بابیلیس C519E

١,٠٦٥,٠٠٠ تومان

فرکننده بابیلیس مدل C525

فرکننده بابیلیس مدل C525

٦٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده بابیلیس BAB2271

فرکننده بابیلیس BAB2271

٦٨٠,٠٠٠ تومان

فرکننده پروبابلیس مدل 2665SSDE

فرکننده پروبابلیس مدل 2665SSDE

١,٧٥٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو جیمی مدل GM-1969

فرکننده مو جیمی مدل GM-1969

٤٤٤,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2319

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2319

٢٦٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3334

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3334

٥٩٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3380

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3380

٥٩٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو بای بابلیس نانو مدل ST2200

فرکننده مو بای بابلیس نانو مدل ST2200

٢٣٨,٠٠٠ تومان

فرکننده مو جیمی مدل GM-2907

فرکننده مو جیمی مدل GM-2907

١٩٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو یونیورسال مدل GTS-2888QT

فرکننده مو یونیورسال مدل GTS-2888QT

٣٨٠,٠٠٠ تومان

فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4365L

فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4365L

٥٦٥,٥٠٠ تومان

فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4326L

فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4326L

٥٤٨,٠٠٠ تومان

فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4320L

فرکننده حرفه ای پرومکس مدل 4320L

٥٢٣,٠٠٠ تومان

فرکننده پریتک مدل TB-902

فرکننده پریتک مدل TB-902

١٦٠,٠٠٠ تومان

فرکننده‌ی حرفه ای مو پریتک مدل «TB-668»

فرکننده‌ی حرفه ای مو پریتک مدل «TB-668»

٢٠٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو هانی هیر مدل BY708

فرکننده مو هانی هیر مدل BY708

٢٢٧,٠٠٠ تومان

فرکننده مو جیمی مدل GM 403

فرکننده مو جیمی مدل GM 403

٢١٠,٠٠٠ تومان

فرکننده موی جیمی مدل GM 420

فرکننده موی جیمی مدل GM 420

١٥٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مدل ST2300

فرکننده مو مدل ST2300

١٤٥,٠٨٠ تومان

فرکننده مو جیمی مدل GM 410

فرکننده مو جیمی مدل GM 410

٣٠٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو جیمی مدل GM 409

فرکننده مو جیمی مدل GM 409

٣١٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو روت 5 مدل DT-2027

فرکننده مو روت 5 مدل DT-2027

١٢٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-5815

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-5815

١٢٠,٠٠٠ تومان

فرکننده موی جانسون مدل JS-6026

فرکننده موی جانسون مدل JS-6026

١١٤,٠٠٠ تومان

فرکننده موی جانسون مدل JS-6025

فرکننده موی جانسون مدل JS-6025

١١٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو روزیا مدل HR746A

فرکننده مو روزیا مدل HR746A

١٨٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو روزیا مدل HR713

فرکننده مو روزیا مدل HR713

١٧٥,٠٠٠ تومان

فرکننده روزیا مدل HR772

فرکننده روزیا مدل HR772

٢٠٤,٧٠٠ تومان

فرکننده مو اینستایلر کد 110

فرکننده مو اینستایلر کد 110

٣٢٠,٠٠٠ تومان

فرکننده رمینگتون مدل Remington CI76

فرکننده رمینگتون مدل Remington CI76

٦,٩٩٠,٠٠٨ تومان

فرکننده مو پرو الشیم مدل 3015ET

فرکننده مو پرو الشیم مدل 3015ET

٣٣٧,٢٩٠ تومان

فرکننده مو بابیلیس مدل C332S

فرکننده مو بابیلیس مدل C332S

١,١٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مسافرتی روزیا HR718 ROZIA

فرکننده مو مسافرتی روزیا HR718 ROZIA

١٣٧,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مخروطی روزیا کله قندی HR713 ROZIA

فرکننده مو مخروطی روزیا کله قندی HR713 ROZIA

١٢٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پرومکس مدل 4845G

فرکننده مو پرومکس مدل 4845G

٤٢٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو کویین مدل HT619 رنگ مشکی

فرکننده مو کویین مدل HT619 رنگ مشکی

٥٢٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پرومکس مدل 4755K

فرکننده مو پرومکس مدل 4755K

٥٢٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2380

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2380

٥٢٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو موزر مدل Curlpro2

فرکننده مو موزر مدل Curlpro2

٥٢٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پرومکس مدل 8880ez

فرکننده مو پرومکس مدل 8880ez

٥٢٥,٠٠٠ تومان

فرکننده اتوماتیک PR316AT پرنسلی

فرکننده اتوماتیک PR316AT پرنسلی

٩٤٥,٠٠٠ تومان

فرکننده اتوماتیک 315 پرنسلی

فرکننده اتوماتیک 315 پرنسلی

٥٤٨,٦٠٠ تومان

فرکننده حرفه‌ای 146 پرنسلی

فرکننده حرفه‌ای 146 پرنسلی

٣١٦,٩٠٠ تومان

فرکننده حرفه‌ای PR151AT پرنسلی

فرکننده حرفه‌ای PR151AT پرنسلی

١٩٠,٢٠٠ تومان

فرکننده و مو پیچ 131 پرنسلی

فرکننده و مو پیچ 131 پرنسلی

٢٢٥,١٠٠ تومان

فرکننده حرفه‌ای 148 پرنسلی

فرکننده حرفه‌ای 148 پرنسلی

١٨١,٥٠٠ تومان

فرکننده حرفه ای رولن مدل RS 1112 - 32 میلی متر

فرکننده حرفه ای رولن مدل RS 1112 - 32 میلی متر

٤١٥,٨٠٠ تومان

فرکننده مو رولن مدل RS 1114 - 19 میلی متر

فرکننده مو رولن مدل RS 1114 - 19 میلی متر

٣٣٢,١٠٠ تومان

فرکننده مو رولن مدل RS 1114 - 32 میلی متر

فرکننده مو رولن مدل RS 1114 - 32 میلی متر

٣٧١,٣٠٠ تومان

فرکننده مخروطی مو پرینسلی مدل Princely PR151

فرکننده مخروطی مو پرینسلی مدل Princely PR151

٥٩٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پرینسلی مدل Princely PR146

فرکننده مو پرینسلی مدل Princely PR146

٩٣٥,٠٠٠ تومان

فرکننده  و حالت دهنده مو RD   مدل HS210

فرکننده و حالت دهنده مو RD مدل HS210

٩٩٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پرینسلی Princely مدل PR146

فرکننده مو پرینسلی Princely مدل PR146

٩٣٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو والرا Valera مدل Digicurl 19

فرکننده مو والرا Valera مدل Digicurl 19

١,٠٩٩,٩٠٠ تومان

فرکننده مو والرا Valera مدل Digicurl 25

فرکننده مو والرا Valera مدل Digicurl 25

١,١٦٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو والرا Valera مدل Conix

فرکننده مو والرا Valera مدل Conix

١,١٧٢,٩٠٠ تومان

فرکننده مو پرینسلی Princely مدل PR151AT

فرکننده مو پرینسلی Princely مدل PR151AT

٦٣٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو چرخشی سورکر Surker مدل SK-688

فرکننده مو چرخشی سورکر Surker مدل SK-688

١,٤٤٨,٠٠٠ تومان

فرکننده مو چرخشی سورکر Surker مدل SK-689

فرکننده مو چرخشی سورکر Surker مدل SK-689

١,٦٥٣,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مخروطی سورکر Surker مدل HB-746 F

فرکننده مو مخروطی سورکر Surker مدل HB-746 F

٨٦٩,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پروویو Prowave مدل PW-4118

فرکننده مو پروویو Prowave مدل PW-4118

٩٢٤,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پروویو Prowave مدل PW-4116

فرکننده مو پروویو Prowave مدل PW-4116

٨٩٢,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پروویو Prowave مدل PW-4121

فرکننده مو پروویو Prowave مدل PW-4121

٩٧٠,٠٠٠ تومان

فرکننده پرو موزر مدل MZ-6611A						hair curler promozer mz-6611A

فرکننده پرو موزر مدل MZ-6611A hair curler promozer mz-6611A

٢٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو سوکانی مدل CL-666

فرکننده مو سوکانی مدل CL-666

٢٩٥,٠٠٠ تومان

فرکننده موی انرژی مکس مدل ref-6380

فرکننده موی انرژی مکس مدل ref-6380

٣٤٥,٠٠٠ تومان

فرکننده مو بابلیس مدل ST-2228						hair curler bybabyliss ST-2228

فرکننده مو بابلیس مدل ST-2228 hair curler bybabyliss ST-2228

٣٢٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3326

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3326

٧٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو سرامیک بلند پرومکس 4320L

فرکننده مو سرامیک بلند پرومکس 4320L

٨٢٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3336

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-3336

١,١٨٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2325

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2325

٥١٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2328

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-2328

٦٩٠,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین سایز 38 مدل C538

فرکننده سرامیک کوئین سایز 38 مدل C538

٤٤٥,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین مدل HT619

فرکننده سرامیک کوئین مدل HT619

٤٩٨,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین مدل HT626

فرکننده سرامیک کوئین مدل HT626

٤٧٨,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین مدل HT638

فرکننده سرامیک کوئین مدل HT638

٤٤٤,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین سایز 26 مدل C526

فرکننده سرامیک کوئین سایز 26 مدل C526

٤٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین سایز 32 مدل C532

فرکننده سرامیک کوئین سایز 32 مدل C532

٤٩٩,٠٠٠ تومان

فرکننده سرامیک کوئین سایز 19 مدل C519

فرکننده سرامیک کوئین سایز 19 مدل C519

٤٢٨,٠٠٠ تومان

فرکننده مو (بابلیس) برند PROMAX قطر ۱۹ میلیمتر مدل ۴۷۱۹

فرکننده مو (بابلیس) برند PROMAX قطر ۱۹ میلیمتر مدل ۴۷۱۹

٣١٨,٠٠٠ تومان

فرکننده مو برند بابلیس مدل ۷۰۴

فرکننده مو برند بابلیس مدل ۷۰۴

١٦٨,٠٠٠ تومان

فرکننده ی مو و بابلیس SUPERSILK

فرکننده ی مو و بابلیس SUPERSILK

١٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده موجاندلی

فرکننده موجاندلی

١٧٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو روزیا

فرکننده مو روزیا

٢٥٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو باراباس نانو مدل ST-2288

فرکننده مو باراباس نانو مدل ST-2288

٣٤٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو پرومکس مدل 8500ez

فرکننده مو پرومکس مدل 8500ez

٣٥٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو

فرکننده مو

٦٠٠,٠٠٠ تومان

فرکننده مو کوئین مدل HT619

فرکننده مو کوئین مدل HT619

٤٢٠,٠٠٠ تومان

2282E بابلیس با سری‌ای به صورت دو لوله با جنس تورمالین به سایز 13 میلی متر است که قابلیت تنظیم دما مابین 110 تا 200 درجه سانتیگراد را دارد. این دستگاه 55 واتی بوده و می‌تواند موهایی ضخیم و بلند را هم فر کند. 2282E علاوه بر فر کردن به ...

هولدینگ بازرگانی بلوط