ترازو

ترازوی مکانیکی بیورر MS50

ترازوی مکانیکی بیورر MS50

١,٠٧٥,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال بیورر مدل BY80

ترازو دیجیتال بیورر مدل BY80

٤٤٥,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad

ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad

٣٤٥,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال متئو مدل PS 501

ترازو دیجیتال متئو مدل PS 501

٥٤٨,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال زیکلاس مد مدل ZYK-DS04-1

ترازو دیجیتال زیکلاس مد مدل ZYK-DS04-1

٦٥٠,٠٠٠ تومان

ترازو جیبی مدل MH-500

ترازو جیبی مدل MH-500

٧٧,٨٠٠ تومان

ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK

ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK

١٤١,٧١٠ تومان

ترازو دیجیتال سینبو مدل 4432 SBS

ترازو دیجیتال سینبو مدل 4432 SBS

٣٥٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل KG 180B

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل KG 180B

٢٣٥,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتالی گلامور مدل BS-801

ترازو دیجیتالی گلامور مدل BS-801

٤٣٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی

ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی

١٠٦,٧٤٠ تومان

ترازو دیجیتال Aosai مدلATP136

ترازو دیجیتال Aosai مدلATP136

١٢٧,٠٠٠ تومان

ترازوی کمری مدل kap

ترازوی کمری مدل kap

٢٩٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال مدل RT84

ترازو دیجیتال مدل RT84

١٣٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال مدل Romance Girl کد 2222

ترازو دیجیتال مدل Romance Girl کد 2222

١٨٩,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال آاگ مدل 4914

ترازو دیجیتال آاگ مدل 4914

٤٤٠,٧٠٠ تومان

ترازو آشپزخانه مدل 9420

ترازو آشپزخانه مدل 9420

٢٥٥,٠٠٠ تومان

ترازو آشپرخانه فکر مدل Molly

ترازو آشپرخانه فکر مدل Molly

٦٩٠,٠٠٠ تومان

ترازو آشپزخانه کمری کد NM3614

ترازو آشپزخانه کمری کد NM3614

٢٨٣,٠٠٠ تومان

ترازو فروشگاهی کمری مدل 40kg

ترازو فروشگاهی کمری مدل 40kg

٦٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال کنستانت مدل A16001

ترازو دیجیتال کنستانت مدل A16001

٤١٥,٠٠٠ تومان

ترازوی چمدان دلسی کد DPLS

ترازوی چمدان دلسی کد DPLS

٤٥٦,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال پرفکت مدل PS_4003

ترازو دیجیتال پرفکت مدل PS_4003

٢٤٩,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه مدل OWT

ترازوی آشپزخانه مدل OWT

١٥٠,٠٠٠ تومان

ترازو مکانیکی کد 50

ترازو مکانیکی کد 50

٢٦,٢٥٠ تومان

ترازو دیجیتال جی پاس مدل GBS4211

ترازو دیجیتال جی پاس مدل GBS4211

٣٦٥,٠٠٠ تومان

ترازو آزمایشگاهی مدل SF400c

ترازو آزمایشگاهی مدل SF400c

٣٨٨,٠٠٠ تومان

ترازو آشپزخانه مدل SF_400

ترازو آشپزخانه مدل SF_400

٨٠,٨٠٠ تومان

ترازو دیجیتال بلتر مدل ESR-712H

ترازو دیجیتال بلتر مدل ESR-712H

٢٩١,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال بالانس مدل KH 5516

ترازو دیجیتال بالانس مدل KH 5516

٧٢٩,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه فکر Fakir MOLLY Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه فکر Fakir MOLLY Kitchen Scale

٥٧٨,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Hercules Digital Body Scale

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Hercules Digital Body Scale

٧٤٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Sun Digital Body Scale

ترازوی دیجیتال فکر Fakir Sun Digital Body Scale

١,١٢١,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه پارس خزر DS5000P Pars Khazar

ترازوی آشپزخانه پارس خزر DS5000P Pars Khazar

٢٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF511

ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF511

٢,٣٠٢,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد بیورر BY20

ترازوی نوزاد بیورر BY20

٣٧١,٠٠٠ تومان

ترازوی تشخیصی بیورر BF54

ترازوی تشخیصی بیورر BF54

٢٤٩,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر GS485

ترازوی شیشه ای بیورر GS485

٣٧٢,٠٠٠ تومان

ترازوی شیشه ای بیورر مدل GS21

ترازوی شیشه ای بیورر مدل GS21

١٤١,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال بیورر PS25

ترازوی دیجیتال بیورر PS25

٣٠٨,٠٠٠ تومان

ترازوی عقربه ای بزرگسال زونله 6163

ترازوی عقربه ای بزرگسال زونله 6163

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد زونله به همراه قدسنج مدل Multina Comfort

ترازوی نوزاد زونله به همراه قدسنج مدل Multina Comfort

٣,٦٧٥,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد دیجیتال زونله 8310

ترازوی نوزاد دیجیتال زونله 8310

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال تاشوی نوزاد زونله 8320

ترازوی دیجیتال تاشوی نوزاد زونله 8320

٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتالی اکیومد مدل SYE-2010D1

ترازوی دیجیتالی اکیومد مدل SYE-2010D1

٦١٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتالی پرفکت مدل PSD

ترازو دیجیتالی پرفکت مدل PSD

١١٤,٠٠٠ تومان

ترازوی کودک BY80 بیورر

ترازوی کودک BY80 بیورر

٤٤٣,٠٠٠ تومان

ترازوی حمام JPS11 بیورر

ترازوی حمام JPS11 بیورر

٢٣٣,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال PS891 بیورر

ترازوی دیجیتال PS891 بیورر

٨٣٣,٠٠٠ تومان

ترازو حمام PS240 بیورر

ترازو حمام PS240 بیورر

٥٢٤,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال PS07 بیورر

ترازو دیجیتال PS07 بیورر

٤١٧,٠٠٠ تومان

ترازو Omron BF212

ترازو Omron BF212

١,٠١٠,٠٠٠ تومان

ترازو تشخیصی BF 100 بیورر

ترازو تشخیصی BF 100 بیورر

١,٢٣١,٣٠٠ تومان

ترازو تشخیصی BF 54 بیورر

ترازو تشخیصی BF 54 بیورر

٤٢٠,١٠٠ تومان

ترازو تشخیصی BF 800 بیورر

ترازو تشخیصی BF 800 بیورر

٨٩٦,٤٠٠ تومان

ترازو دیجیتالی PS 45 بیورر

ترازو دیجیتالی PS 45 بیورر

٥٢٦,٢٠٠ تومان

ترازو دیجیتالی PS 40 بیورر

ترازو دیجیتالی PS 40 بیورر

٢٨٩,٦٠٠ تومان

ترازو شیشه‌ایی GS 42 بیورر

ترازو شیشه‌ایی GS 42 بیورر

٤٣١,٩٠٠ تومان

ترازو شیشه‌ایی GS 20 بیورر

ترازو شیشه‌ایی GS 20 بیورر

٢٨٩,٦٠٠ تومان

ترازو شیشه‌ایی GS 420 بیورر

ترازو شیشه‌ایی GS 420 بیورر

٤٣١,٩٠٠ تومان

ترازو تشخیصی BF 18 بیورر

ترازو تشخیصی BF 18 بیورر

٢٩٤,٠٠٠ تومان

ترازو وزن کشی بلوتوثی میگل مدل Migel GPS 802

ترازو وزن کشی بلوتوثی میگل مدل Migel GPS 802

٦٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه DS61 بیورر

ترازوی آشپزخانه DS61 بیورر

٣٢٤,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال نوزاد بی ول مدل WK160

ترازوی دیجیتال نوزاد بی ول مدل WK160

٨٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی ایستاده قد و وزن زنیت مد

ترازوی ایستاده قد و وزن زنیت مد

١,١٥٢,٠٠٠ تومان

ترازوی حمام JPS22 بیورر

ترازوی حمام JPS22 بیورر

٣١١,٠٠٠ تومان

ترازوی مکانیکی بیورر MS01

ترازوی مکانیکی بیورر MS01

١٦٢,٠٠٠ تومان

ترازوی نوزاد بیورر JPS11

ترازوی نوزاد بیورر JPS11

٢٤٣,٠٠٠ تومان

ترازوی BF700 بیورر

ترازوی BF700 بیورر

٥٨٢,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال اطفال سکا 334

ترازوی دیجیتال اطفال سکا 334

١٠,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال Accumed BS-1204

ترازو دیجیتال Accumed BS-1204

٨٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو امسیگ MW84

ترازو امسیگ MW84

٤٩٠,٠٠٠ تومان

ترازو محک خارجی

ترازو محک خارجی

١٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو وزن کشی و دیجیتالی

ترازو وزن کشی و دیجیتالی

٣٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو هوشمند شیائومی دیجیتال مدل XMTZC05HM

ترازو هوشمند شیائومی دیجیتال مدل XMTZC05HM

٨١١,٢٥٠ تومان

ترازو نوزاد دیجیتال ترازو کودک

ترازو نوزاد دیجیتال ترازو کودک

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

ترازو آشپزخانه 10 کیلویی

ترازو آشپزخانه 10 کیلویی

١٣٩,٠٠٠ تومان

ترازو یک وجبی انگلیسی. با وزنه های فابریک. قدمتدار

ترازو یک وجبی انگلیسی. با وزنه های فابریک. قدمتدار

٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو قدیمی با مهر شیر خورشید پهلوی

ترازو قدیمی با مهر شیر خورشید پهلوی

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو بسیار قدیمی روسی بینظیر و درجه یک

ترازو بسیار قدیمی روسی بینظیر و درجه یک

٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی آشپزخانه پروفی کوک  با دقت بسیار بالا

ترازوی آشپزخانه پروفی کوک با دقت بسیار بالا

١,١١١,١١١ تومان

ترازو قلاب دار آویزدیجیتالی 50 کیلو گرمی

ترازو قلاب دار آویزدیجیتالی 50 کیلو گرمی

١٢٢,٤٩٦ تومان

ترازو جیبی دیجیتال فوق العاده

ترازو جیبی دیجیتال فوق العاده

٢٩٩,٠٠٠ تومان

ترازوی 5کیلویی  شیک  قابل استفاده

ترازوی 5کیلویی شیک قابل استفاده

٤٥٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال شیشه ای iscale

ترازو دیجیتال شیشه ای iscale

٢٧٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دستی قدیمی روسی باکفه های کمیاب آهنی

ترازوی دستی قدیمی روسی باکفه های کمیاب آهنی

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی دیجیتال تشخیصی CAMRY

ترازوی دیجیتال تشخیصی CAMRY

٨٩٠,٠٠٠ تومان

ترازوی فولادی آویز

ترازوی فولادی آویز

٢٣٥,٠٠٠ تومان

ترازو وزن کشی دیجیتال

ترازو وزن کشی دیجیتال

٢٦٠,٠٠٠ تومان

ترازوی بزرگ آویز زنجیری 60 سانتی قدیمی

ترازوی بزرگ آویز زنجیری 60 سانتی قدیمی

٧٥٠,٠٠٠ تومان

ترازوی فولادی 45 سانتی متری کفه ها برنجی

ترازوی فولادی 45 سانتی متری کفه ها برنجی

٧٩٠,٠٠٠ تومان

ترازو20 کیلویی فرشته با کفه برنجی

ترازو20 کیلویی فرشته با کفه برنجی

٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال هوشمند

ترازو دیجیتال هوشمند

٨٢٠,٠٠٠ تومان

ترازو زرگری کوچک

ترازو زرگری کوچک

٨٣٠,٠٠٠ تومان

ترازو دیجیتال آشپزخانه sf 400

ترازو دیجیتال آشپزخانه sf 400

١٤٩,٠٠٠ تومان

ترازو 12سانتی عمل هاشم کفی برنجی.  و کمیاب

ترازو 12سانتی عمل هاشم کفی برنجی. و کمیاب

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

ترازوی قدیمی دو کفه ایرانی،سالم و تمیز،کلکسیونی

ترازوی قدیمی دو کفه ایرانی،سالم و تمیز،کلکسیونی

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ترازو قدیمی دو کیلویی خیلی تمیز و باکیفیت

ترازو قدیمی دو کیلویی خیلی تمیز و باکیفیت

٤٠٠,٠٠٠ تومان

مشخصات و نحوه عملکرد ترازوی آنالیز امرن مدلBF511:   توجه: بهتر است سنجشهای وزنی پس از بیدار شدن از خواب (قبل از صبحانه)، 2 ساعت پس از صرف صبحانه، 2 ساعت پس از صرف ناهار و یا 2 ساعت پس از صرف شام (پیش از خواب) صورت گیرد تا دقت های ان...

هولدینگ بازرگانی بلوط