نبولایزر

نبولایزر بیورر IH20

نبولایزر بیورر IH20

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر مدل IH21

نبولایزر بیورر مدل IH21

١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر زنیت مد مدل ZTH-2102

نبولایزر زنیت مد مدل ZTH-2102

٦٩٨,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری خانگی امرن

نبولایزر کمپرسوری خانگی امرن

١,١٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری بیورر IH18

نبولایزر کمپرسوری بیورر IH18

٩٩٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر پیستون کوتاه رزمکس NB80

نبولایزر پیستون کوتاه رزمکس NB80

١,٣٨٤,٠٠٠ تومان

نبولایزر امرن A3 Complete

نبولایزر امرن A3 Complete

٢,٠٥١,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیمارستانی کمپرسوری امرن

نبولایزر بیمارستانی کمپرسوری امرن

٢,٣٣٨,٠٠٠ تومان

نبولایزر حرفه ای بیورر IH26

نبولایزر حرفه ای بیورر IH26

١,٢٩٢,٠٠٠ تومان

نبولایزر پیستونی رزمکس NE100

نبولایزر پیستونی رزمکس NE100

١,٠٥٧,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک بیمارستانی امرن U780

نبولایزر اولتراسونیک بیمارستانی امرن U780

٢٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر عروسکی اطفال رزمکس NI60

نبولایزر عروسکی اطفال رزمکس NI60

١,٦٦٦,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری بیورر IH21

نبولایزر کمپرسوری بیورر IH21

١,١٤١,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری بی ول مدل Pro-110

نبولایزر کمپرسوری بی ول مدل Pro-110

٩٠٥,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیمارستانی رزمکس  NB500

نبولایزر بیمارستانی رزمکس NB500

١,٠٥٤,٠٠٠ تومان

نبولایزر خانگی میکرولایف مدل NEB1000

نبولایزر خانگی میکرولایف مدل NEB1000

١,٥٠٧,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک یوول مدل 402B

نبولایزر اولتراسونیک یوول مدل 402B

٩٢١,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک یوول مدل 403B

نبولایزر اولتراسونیک یوول مدل 403B

٥٧٩,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری زنیت مد مدل ZTH-2101

نبولایزر کمپرسوری زنیت مد مدل ZTH-2101

٨٤٧,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک بیورر IH50

نبولایزر اولتراسونیک بیورر IH50

٤٦٥,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک بیورر IH40

نبولایزر اولتراسونیک بیورر IH40

٤٢٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر اپکس miniplus

نبولایزر اپکس miniplus

١٧٨,٠٠٠ تومان

نبولایزر پیستونی رزمکس NA100

نبولایزر پیستونی رزمکس NA100

١,٤٢٢,٠٠٠ تومان

نبولایزر خانگی میکرولایف مدل NEB100

نبولایزر خانگی میکرولایف مدل NEB100

١,١٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر اپکس minicare

نبولایزر اپکس minicare

٢٠٥,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری بیورر IH25

نبولایزر کمپرسوری بیورر IH25

٣٧٤,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک امرن Micro Air U22

نبولایزر اولتراسونیک امرن Micro Air U22

٧٩٨,٠٠٠ تومان

نبولایزر امرن مخصوص کودکان

نبولایزر امرن مخصوص کودکان

٣٤٥,٠٠٠ تومان

نبولایزر اکیومد مدل NF60

نبولایزر اکیومد مدل NF60

١,٣٨٢,٠٠٠ تومان

نبولایزر اکیومد مدل NF80

نبولایزر اکیومد مدل NF80

١,١٣٧,٠٠٠ تومان

نبولایزر اکیومد مدل NF100

نبولایزر اکیومد مدل NF100

١,٠٨٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر IH21

نبولایزر بیورر IH21

٩٦٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر Accumed NF80

نبولایزر Accumed NF80

١,١٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر IH18

نبولایزر بیورر IH18

٨٧٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر Omron NE-C803

نبولایزر Omron NE-C803

١,٠٤٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر Omron Comp NE-C900

نبولایزر Omron Comp NE-C900

٢,٣٥٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر Omron A3 Complete

نبولایزر Omron A3 Complete

١,٥٧٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر IH26

نبولایزر بیورر IH26

١,٩١٩,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر مدل IH 18

نبولایزر بیورر مدل IH 18

٦٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر مدل IH 50

نبولایزر بیورر مدل IH 50

٦٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری Omron مدل NE C300 E 

Omron Nebulizer NE C300 E

نبولایزر کمپرسوری Omron مدل NE C300 E Omron Nebulizer NE C300 E

٩٠١,٠٠٠ تومان

نبولایزر کمپرسوری Omron مدل Pro NE-C900 

Comp Air Omron Nebulizer Pro NE-C900

نبولایزر کمپرسوری Omron مدل Pro NE-C900 Comp Air Omron Nebulizer Pro NE-C900

١,٣٣٣,٠٠٠ تومان

نبولایزر اولتراسونیک بیمارستانی Omron مدل NE U780 E 

Ultrasonic Nebulizer Omron NE U780 E

نبولایزر اولتراسونیک بیمارستانی Omron مدل NE U780 E Ultrasonic Nebulizer Omron NE U780 E

٢٥,٠٧٣,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر مدل Beurer IH26

نبولایزر بیورر مدل Beurer IH26

١,٨٥٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیورر مدل Beurer IH21

نبولایزر بیورر مدل Beurer IH21

١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-2102

نبولایزر زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-2102

٦٧٥,٠٠٠ تومان

نبولایزر اکیومد مدل Accumed NF-80

نبولایزر اکیومد مدل Accumed NF-80

١,٥٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر رزمکس مدل NA100

نبولایزر رزمکس مدل NA100

٦٥٧,٠٠٠ تومان

نبولایزر بیمارستانی رزمکس NB500

نبولایزر بیمارستانی رزمکس NB500

٢,٥٧٤,٠٠٠ تومان

نبولایزر Accumed NF60

نبولایزر Accumed NF60

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بی ول MED-120

نبولایزر بی ول MED-120

١,٤٠٥,٠٠٠ تومان

نبولایزر نایدک Pulmo Mist

نبولایزر نایدک Pulmo Mist

١,٧٣٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر بی ول PRO-110

نبولایزر بی ول PRO-110

١,٠٨٠,٠٠٠ تومان

نبولایزر

نبولایزر

١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

مشخصات و نحوه عملکرد نبولایزر اولتراسونیک بیورر IH40: نبولایزر با طراحی بسیار زیبا مناسب برای درمان بیماری های تنفسی و ریوی می باشد که در مراکز درمانی و منزل قابل استفاده است. ویژگیها: مشخصات و نحوه عملکرد نبولایزر کمپرسو...

هولدینگ بازرگانی بلوط