غذاساز

غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761

غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761

٤,٤٦٤,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود مدل FP190

غذاساز کنوود مدل FP190

١,٨٣٥,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود مدل FPM250

غذاساز کنوود مدل FPM250

٤,٦٩٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود مدل FPM810

غذاساز کنوود مدل FPM810

٧,٩٩٨,٠٠٠ تومان

غذاساز بوش مدل MCM68885

غذاساز بوش مدل MCM68885

٦,٣٨٠,٠٠٠ تومان

غذاساز بوش مدل MCM42024

غذاساز بوش مدل MCM42024

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز بوش مدل MUM57830

غذاساز بوش مدل MUM57830

٧,٧٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس مدل HR7778

غذاساز فیلیپس مدل HR7778

٦,٤٩٥,٠٠٠ تومان

غذاساز نایسر دایسر مدل Plus

غذاساز نایسر دایسر مدل Plus

١٢٣,٠٥٠ تومان

غذاساز کنوود مدل FDP623

غذاساز کنوود مدل FDP623

٣,٧٣٠,٠٠٠ تومان

غذاساز براون مدل FP3010

غذاساز براون مدل FP3010

٣,٨٤٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس مدل HR7776

غذاساز فیلیپس مدل HR7776

٤,٦٩٩,٠٠٠ تومان

غذاساز مولینکس مدل FP828H10

غذاساز مولینکس مدل FP828H10

٤,٤٧٠,٠٠٠ تومان

غذاساز بوش مدل MCM3501M

غذاساز بوش مدل MCM3501M

٤,٦٩٩,٠٠٠ تومان

غذاساز تامسون مدل TM-FP1512

غذاساز تامسون مدل TM-FP1512

١,١٧٥,٠٠٠ تومان

غذاساز مولینکس مدل FP824H

غذاساز مولینکس مدل FP824H

٤,٥٣٠,٠٠٠ تومان

غذاساز بایترون مدل BMR-5000

غذاساز بایترون مدل BMR-5000

٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

غذاساز دستی نوین فرم مدل Quick Chopper

غذاساز دستی نوین فرم مدل Quick Chopper

٨٤,٠٠٠ تومان

غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK

غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK

٣,٩٩٩,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود مدل FP730

غذاساز کنوود مدل FP730

٤,١٤٥,٨٥٠ تومان

غذاساز براون مدل FP5150

غذاساز براون مدل FP5150

٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز دستی 8 تکه مدل bin

غذاساز دستی 8 تکه مدل bin

٤١,٠٠٠ تومان

غذاساز همیلتون FP-610

غذاساز همیلتون FP-610

١,٥٣٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فلر مدل FPB 75

غذاساز فلر مدل FPB 75

١,٨٩٩,٠٠٠ تومان

غذاساز کاخلر کد KH-802-BS مدل کروسل

غذاساز کاخلر کد KH-802-BS مدل کروسل

٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کاخلر کد KH-801-WD مدل بقوتشن

غذاساز کاخلر کد KH-801-WD مدل بقوتشن

٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان

غذاساز ناسا الکتریک مدل NS-915

غذاساز ناسا الکتریک مدل NS-915

٢,٥٣٠,٠٠٠ تومان

غذاساز دستی کد 293558

غذاساز دستی کد 293558

٨٨,٠٠٠ تومان

غذاساز روتل مدل U448CH1

غذاساز روتل مدل U448CH1

٨,٩٨٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 750 وات Philips Food Processor HR7762

غذاساز فیلیپس 750 وات Philips Food Processor HR7762

٣,٤١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود حرفه ای 800 وات Kenwood FDM307SS

غذاساز کنوود حرفه ای 800 وات Kenwood FDM307SS

٣,٤١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود 1000 وات Kenwood FDM788BA

غذاساز کنوود 1000 وات Kenwood FDM788BA

٦,٣٣٦,٣٠٠ تومان

غذاساز کنوود 600 وات FP190 KENWOOD

غذاساز کنوود 600 وات FP190 KENWOOD

٢,٠٨٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 21 کاره 600 وات HR7631 Philips Food Processor 600w

غذاساز فیلیپس 21 کاره 600 وات HR7631 Philips Food Processor 600w

٢,٧١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فکر چند کاره Mix Self 1000 Fakir

غذاساز فکر چند کاره Mix Self 1000 Fakir

٢,٣٦٥,٠٠٠ تومان

غذاساز 33 کاره دلمونتی DL130 Delmonti Food Processor

غذاساز 33 کاره دلمونتی DL130 Delmonti Food Processor

٣,٨٦٠,٠٠٠ تومان

غذاساز دلمونتی 26 کاره DL850 Delmonti Food Processor

غذاساز دلمونتی 26 کاره DL850 Delmonti Food Processor

٣,١٦٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 30 کاره HR7778 Philips Food Processor

غذاساز فیلیپس 30 کاره HR7778 Philips Food Processor

٥,٥٥٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود 18 کاره KENWOOD FPP230

غذاساز کنوود 18 کاره KENWOOD FPP230

٢,٨٨٢,١٠٠ تومان

غذاساز کنوود 34 کاره KENWOOD FP730

غذاساز کنوود 34 کاره KENWOOD FP730

٣,٩١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 1000 وات PHILIPS HR7776

غذاساز فیلیپس 1000 وات PHILIPS HR7776

٣,٧١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود 22 کاره KENWOOD FOOD PROCESSOR FPM-250

غذاساز کنوود 22 کاره KENWOOD FOOD PROCESSOR FPM-250

٢,٨٨٢,١٠٠ تومان

غذاساز کنوود 29 کاره KENWOOD FPM270

غذاساز کنوود 29 کاره KENWOOD FPM270

٤,٩٢٨,٢٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 30 کاره 1000 وات HR7774 Philips

غذاساز فیلیپس 30 کاره 1000 وات HR7774 Philips

٤,٢١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 500 وات 15 کاره HR7621 Philips

غذاساز فیلیپس 500 وات 15 کاره HR7621 Philips

١,٢٢٤,١٠٠ تومان

غذاساز بوش MUM52120 FOOD PROCESSOR

غذاساز بوش MUM52120 FOOD PROCESSOR

٥,٤٠٠,٣٠٠ تومان

غذاساز بوش 1200 وات MCM64060 FOOD PROCESSOR

غذاساز بوش 1200 وات MCM64060 FOOD PROCESSOR

٦,٣١٨,٤٠٠ تومان

غذاساز سنکور 1000 وات Sencor STM 40WH Food Processor

غذاساز سنکور 1000 وات Sencor STM 40WH Food Processor

٣,٢١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز 12 کاره ناسا NS-624 NASA Food Processor

غذاساز 12 کاره ناسا NS-624 NASA Food Processor

١,٠٨٦,٠٠٠ تومان

غذاساز فيليپس 15 کاره PHILIPS HR7627

غذاساز فيليپس 15 کاره PHILIPS HR7627

٨٤٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فيليپس 25 کاره PHILIPS HR7628

غذاساز فيليپس 25 کاره PHILIPS HR7628

٢,٢٣٤,٦٠٠ تومان

غذاساز فيليپس 30 کاره PHILIPS HR7769

غذاساز فيليپس 30 کاره PHILIPS HR7769

٣,٢٣٩,٢٠٠ تومان

غذاساز کنوود 400 وات KENWOOD FP120

غذاساز کنوود 400 وات KENWOOD FP120

٢,٦١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز بوش 1200 وات MCM640604 Bosch

غذاساز بوش 1200 وات MCM640604 Bosch

٥,٥٤٦,٢٠٠ تومان

غذاساز کنوود 800 وات FDP303WH Kenwood Food Processor

غذاساز کنوود 800 وات FDP303WH Kenwood Food Processor

٢,٤١٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 700 وات HR7724 Philips Food Processor

غذاساز فیلیپس 700 وات HR7724 Philips Food Processor

٢,١٢٥,٠٠٠ تومان

غذاساز دستی میگل مدل Migel GHB 801

غذاساز دستی میگل مدل Migel GHB 801

١,٤١٥,٠٠٠ تومان

غذاساز میگل مدل Migel GFP 800

غذاساز میگل مدل Migel GFP 800

١,٥٦٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کوک پلاس مدل Cookplus Midimix Blender 5501 کد 153.01.06.4944

غذاساز کوک پلاس مدل Cookplus Midimix Blender 5501 کد 153.01.06.4944

١,٨٩٩,٠٠٠ تومان

غذاساز سنکور مدل SENCOR STM 3750WH-EUE3

غذاساز سنکور مدل SENCOR STM 3750WH-EUE3

٤,٩٥٩,٠٠٠ تومان

غذاساز سنکور مدل SENCOR STM 6350WH

غذاساز سنکور مدل SENCOR STM 6350WH

٧,٣٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کوک پلاس مدل Midimix

غذاساز کوک پلاس مدل Midimix

٢,٨٩٠,٠٠٠ تومان

غذاساز3 کاره پرشیا مدل PR-550						foodprocessor-persia-PR550

غذاساز3 کاره پرشیا مدل PR-550 foodprocessor-persia-PR550

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز همه کاره دسینی مدل 9900						Food Processor Dessini 9900

غذاساز همه کاره دسینی مدل 9900 Food Processor Dessini 9900

٢,٣٨٠,٠٠٠ تومان

غذاساز پنج کاره فوما مدل FU-1356						Food Processor Fuma 1356

غذاساز پنج کاره فوما مدل FU-1356 Food Processor Fuma 1356

١,٨٥٠,٠٠٠ تومان

غذاساز 11 کاره فیلیپس اصل هلند مدل HR1925						Food Processor Philips HR1925

غذاساز 11 کاره فیلیپس اصل هلند مدل HR1925 Food Processor Philips HR1925

٤,١٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز 11 کاره بوش Bosch اصل آلمان مدل HGM408						Food Processor Bosch 408

غذاساز 11 کاره بوش Bosch اصل آلمان مدل HGM408 Food Processor Bosch 408

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز اصلی آلمانی

غذاساز اصلی آلمانی

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

غذاساز پروفی کوک، برند آلمانی

غذاساز پروفی کوک، برند آلمانی

٣,٦٦٦,٣٠٠ تومان

غذاساز و مخلوط کن چندکاره بلک اند دکر

غذاساز و مخلوط کن چندکاره بلک اند دکر

١,٦٥٠,٠٠٠ تومان

غذاساز و مخلوط کن چند کاره بلک + دکر

غذاساز و مخلوط کن چند کاره بلک + دکر

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز دستی home

غذاساز دستی home

١٦٠,٠٠٠ تومان

غذاساز مجیک بولت Magic Bullet اصل 21 پارچه

غذاساز مجیک بولت Magic Bullet اصل 21 پارچه

٢,٧٢٥,٠٠٠ تومان

غذاساز کلترونیک مدل KM 3645

غذاساز کلترونیک مدل KM 3645

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز 28 کاره فیلیپس

غذاساز 28 کاره فیلیپس

٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز خردکن کوکینگ 450 وات چرخ گوشت خرد کن

غذاساز خردکن کوکینگ 450 وات چرخ گوشت خرد کن

٣٨٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود

غذاساز کنوود

٣,٩٥٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس مدل HR7320

غذاساز فیلیپس مدل HR7320

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس 7778

غذاساز فیلیپس 7778

٦,٨٠٠,٠٠٠ تومان

غذاساز کنوود مدل  FDP301

غذاساز کنوود مدل FDP301

٢,٤٢١,٠٥٢ تومان

غذاساز 1500وات تفال

غذاساز 1500وات تفال

٤,٨٢٠,٠٠٠ تومان

غذاساز فیلیپس

غذاساز فیلیپس

٣,٩٢٠,٠٠٠ تومان

غذاساز و خردکن برقی کوکینگ استیل

غذاساز و خردکن برقی کوکینگ استیل

٤٨٠,٠٠٠ تومان

غذاساز هنریچ

غذاساز هنریچ

٤,٣٩٨,٩٠٠ تومان

غذاساز «کنوود» (Kenwood) مدل FDP623، محصولی با طراحی بسیار ساده، توان بالا، مصرف برق نسبتا پایین و قابلیت‌های ویژه است. این غذاساز که ظرفیت‌اش به 3 لیتر و ظرفیت مخلوط کن‌اش هم 1.5 لیتر می‌رسد؛ با جنس تیغه‌ی استیل، جنس پارچ شیشه...

هولدینگ بازرگانی بلوط