کباب

کباب پز برنت وود کد BB14

کباب پز برنت وود کد BB14

٥٥٠,٠٠٠ تومان

کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84

کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84

٨٤٥,٠٠٠ تومان

کباب پز روگازی صبا مدل رعنا

کباب پز روگازی صبا مدل رعنا

٩٢,٠٠٠ تومان

کباب ساز زینوین مدل Z45218

کباب ساز زینوین مدل Z45218

١٣٨,٦٠٠ تومان

کباب پز ضیافت مدل شعله

کباب پز ضیافت مدل شعله

٣٩٨,٩٠٠ تومان

کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111

کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111

١,٠٦٩,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدل m 40

کباب پز صنعت مدل m 40

٣١٧,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدل m 50

کباب پز صنعت مدل m 50

٣٧٥,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدلm 140121

کباب پز صنعت مدلm 140121

٣٨٠,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدل m140141

کباب پز صنعت مدل m140141

٣٧٠,٠٠٠ تومان

کباب زن مدل KM33

کباب زن مدل KM33

٥,٣٠٠ تومان

کباب پز سینا مدل s60

کباب پز سینا مدل s60

٧٨٠,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدل m60-1

کباب پز صنعت مدل m60-1

٧٩٥,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدل m70-1

کباب پز صنعت مدل m70-1

٧٩٦,٠٠٠ تومان

کباب پز  صنعت مدل m80

کباب پز صنعت مدل m80

٦٣٠,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعت مدل m80-1

کباب پز صنعت مدل m80-1

١,٨٣٨,٠٠٠ تومان

کباب پز سینا مدل s70

کباب پز سینا مدل s70

٨١٠,٠٠٠ تومان

کباب زن برقی آیدیش مدل یکتا

کباب زن برقی آیدیش مدل یکتا

٤٧٩,٠٠٠ تومان

کباب زن آیدیش مدل یگانه

کباب زن آیدیش مدل یگانه

٤٤٠,٠٠٠ تومان

کباب ساز خانگی شاندرمن کد Nr01007

کباب ساز خانگی شاندرمن کد Nr01007

٣٩٦,٠٠٠ تومان

کباب پز مدلk001

کباب پز مدلk001

٥٧٠,٠٠٠ تومان

کباب پز  ضیافت مدل شعله

کباب پز ضیافت مدل شعله

٣٨٣,٠٠٠ تومان

کباب لاری مرغ ب.آ مقدار 800 گرم

کباب لاری مرغ ب.آ مقدار 800 گرم

٣٠,٢٠٠ تومان

کباب پز دوگانه سوز مه پویا مدل BRB-M111

کباب پز دوگانه سوز مه پویا مدل BRB-M111

٦٣٠,٠٠٠ تومان

کباب لقمه ویژه 70% شام شام مقدار 450 گرم

کباب لقمه ویژه 70% شام شام مقدار 450 گرم

٢٩,٧٠٠ تومان

کباب پز ضیافت مدل شعله 2

کباب پز ضیافت مدل شعله 2

٣٧٠,٠٠٠ تومان

کباب ترکی گوشت پمینا مقدار 400 گرم

کباب ترکی گوشت پمینا مقدار 400 گرم

٣٠,٨٢٠ تومان

کباب کوبیده پمینا مقدار 470 گرم

کباب کوبیده پمینا مقدار 470 گرم

٣٤,٠٤٠ تومان

کباب لقمه مرغ منجمد پمینا مقدار 480 گرم

کباب لقمه مرغ منجمد پمینا مقدار 480 گرم

١٦,١٠٠ تومان

کباب لقمه 70 درصد مهیا پروتئین - 450 گرم

کباب لقمه 70 درصد مهیا پروتئین - 450 گرم

٢٣,٠٤٠ تومان

کباب لقمه 70% مهیا پروتئین -600 گرم

کباب لقمه 70% مهیا پروتئین -600 گرم

٢٦,٥٢٠ تومان

کباب پز شادی گاز مدل Roya-01

کباب پز شادی گاز مدل Roya-01

٥٣٠,٠٠٠ تومان

کباب زن مدل S01

کباب زن مدل S01

٩,٨٠٠ تومان

کباب زن خانواده مدل KM35

کباب زن خانواده مدل KM35

٩,٧٨٠ تومان

کباب پز و اجاق سفری کد 1061

کباب پز و اجاق سفری کد 1061

١٣٨,٠٠٠ تومان

کباب زن کد 114

کباب زن کد 114

١١,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل s60

کباب پز مدل s60

٦٣٩,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل s70

کباب پز مدل s70

٦٢٧,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل s40

کباب پز مدل s40

٣٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m50

کباب پز مدل m50

٣١٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل7-50

کباب پز مدل7-50

٣٠٧,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل 6-50

کباب پز مدل 6-50

٣٦٥,٠٠٠ تومان

کباب پز  مدل s80

کباب پز مدل s80

٧٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز  مدل A80-1

کباب پز مدل A80-1

٧٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز  مدل A70-1

کباب پز مدل A70-1

٦٣٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل A60-1

کباب پز مدل A60-1

٧٥٠,٠٠٠ تومان

کباب پز ضیافت مدل STAR-5 به همراه سیخ کباب و منقل

کباب پز ضیافت مدل STAR-5 به همراه سیخ کباب و منقل

٤٥٠,٠٠٠ تومان

کباب پز  ضیافت مدل STAR-5

کباب پز ضیافت مدل STAR-5

٣٢٠,٠٠٠ تومان

کباب زن مدل K115

کباب زن مدل K115

١٠,٠٠٠ تومان

کباب پز سون شعله مدل KB40

کباب پز سون شعله مدل KB40

٣١٣,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m600

کباب پز مدل m600

٢٩٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m700

کباب پز مدل m700

٢٩٥,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m780

کباب پز مدل m780

٤٣٢,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m680

کباب پز مدل m680

٤٧٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل KB40

کباب پز مدل KB40

٣٢٠,٠٠٠ تومان

کباب زن مدل K215

کباب زن مدل K215

١٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل KB50

کباب پز مدل KB50

٣٣٣,٢٠٠ تومان

کباب پز مدل m980

کباب پز مدل m980

٤٧٥,٠٠٠ تومان

کباب زن مدل K315

کباب زن مدل K315

١١,٨٩٠ تومان

کباب پز مدل m880

کباب پز مدل m880

٤٧٥,٠٠٠ تومان

کباب پز آریو مدل A1

کباب پز آریو مدل A1

٢٤٩,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m200

کباب پز مدل m200

٣٢٥,٠٠٠ تومان

کباب پز صبا مدل A35

کباب پز صبا مدل A35

٩٤,٠٠٠ تومان

کباب پز صنعتی مدل 5050

کباب پز صنعتی مدل 5050

٣٤٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل m7780

کباب پز مدل m7780

٤٣٢,٠٠٠ تومان

کباب پز دادلیسان مدل 2021

کباب پز دادلیسان مدل 2021

٥٤٩,٠٠٠ تومان

کباب پز دادلیسان مدل 2020

کباب پز دادلیسان مدل 2020

٥٩٩,٠٠٠ تومان

کباب لقمه 70 درصد گوشت مرغ کیمبال - 500 گرم

کباب لقمه 70 درصد گوشت مرغ کیمبال - 500 گرم

٣٣,٥٠٠ تومان

کباب پز مدل RS700

کباب پز مدل RS700

٣٤٨,٠٠٠ تومان

کباب سیخ کن محک مدل M500

کباب سیخ کن محک مدل M500

٨٦٥,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل RS701

کباب پز مدل RS701

٣٨٢,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل RS702

کباب پز مدل RS702

٣١١,٠٠٠ تومان

کباب پز برقی پارس خزر BBQ2000V

کباب پز برقی پارس خزر BBQ2000V

١,٢٤٠,٠٠٠ تومان

کباب ساز برقی (سیخ گیر و کوبیده زن ) خانگی شاندرمن مستقیم از کارخانه

کباب ساز برقی (سیخ گیر و کوبیده زن ) خانگی شاندرمن مستقیم از کارخانه

٦٣٠,٠٠٠ تومان

کباب زن و سیخ کوبیده زن فلزی

کباب زن و سیخ کوبیده زن فلزی

٣٥٥,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی بدون دود ضیافت مدل شعله

کباب پز گازی بدون دود ضیافت مدل شعله

٥٨٠,٠٠٠ تومان

کباب پز درب دار با فن برقی

کباب پز درب دار با فن برقی

٤١٠,٠٠٠ تومان

کباب پز و بخاری هیزمی

کباب پز و بخاری هیزمی

٦٥٠,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی

کباب پز گازی

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

کباب دان قلم مسی

کباب دان قلم مسی

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز 5 سیخ خانگی ایستاده بدون دود آپارتمانی

کباب پز 5 سیخ خانگی ایستاده بدون دود آپارتمانی

٦٨٧,٥٠٠ تومان

کباب پز چدنی نو

کباب پز چدنی نو

٥٥٠,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی استیل 6شعله

کباب پز گازی استیل 6شعله

٥٥٩,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی استیل 8شعله

کباب پز گازی استیل 8شعله

٦٢٩,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی استیل 9شعله

کباب پز گازی استیل 9شعله

٦٨٠,٠٠٠ تومان

کباب پز تابشی سالاماندر  40سیخ

کباب پز تابشی سالاماندر 40سیخ

١٧,٩٥٠,٠٠٠ تومان

کباب پز برقی کنوود

کباب پز برقی کنوود

٧٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز کیفی گالوانیزه Ariaman آریامن

کباب پز کیفی گالوانیزه Ariaman آریامن

١٠٥,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی بدون دود ضیافت

کباب پز گازی بدون دود ضیافت

٤٧٠,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی نوبل

کباب پز گازی نوبل

٤٤٥,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی بدون دود ضیافت بهمراه موتور سیخ گردان

کباب پز گازی بدون دود ضیافت بهمراه موتور سیخ گردان

٩٨٠,٠٠٠ تومان

کباب پز نوبل مدل N8 گازی

کباب پز نوبل مدل N8 گازی

٥٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز مدل هشت شعله اجاق دار

کباب پز مدل هشت شعله اجاق دار

١,٣٥٠,٠٠٠ تومان

کباب و چنجه پز برقی ایستاده

کباب و چنجه پز برقی ایستاده

١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

کباب پز منقل گازی 7شعله

کباب پز منقل گازی 7شعله

٥٦٨,٠٠٠ تومان

کباب پز گازی منقل گازی 6شعله

کباب پز گازی منقل گازی 6شعله

٥٢٨,٠٠٠ تومان

کباب پز منقل گازی 9 شعله

کباب پز منقل گازی 9 شعله

٦٣٨,٠٠٠ تومان

کباب پز 50 پایه دار

کباب پز 50 پایه دار

بدون قیمت

کباب زن دستی

کباب زن دستی

بدون قیمت

کباب زن خانواده کد M300

کباب زن خانواده کد M300

بدون قیمت

کباب پز گازی ۵۰ سانتی متر بصورت گاز شهری به همراه سینی زغالی به این معناست که هم میتونید بصورت گازی یا زغالی استفاده کنید. در سایزهای مختلف به انتخاب شما  برای برنده ارسال میشود کالای مطابق تصویر .  تمام سنگها اصل میباشد و...

توسعه یافته توسط بلوط