سوییچ

سوییچ 5 پورت مگابیتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل TL-SF1005D

سوییچ 5 پورت مگابیتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل TL-SF1005D

١٧٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت مگابیتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل TL-SF1016D

سوییچ 16 پورت مگابیتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل TL-SF1016D

٥٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت گیگابیتی تی پی-لینک مدل TL-SG1016D

سوییچ 16 پورت گیگابیتی تی پی-لینک مدل TL-SG1016D

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 48 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1048

سوییچ 48 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1048

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت 10/100 دی-لینک مدل DES-1005A

سوییچ 5 پورت 10/100 دی-لینک مدل DES-1005A

١٩٤,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت دی-لینک مدل DES-1008A

سوییچ 8 پورت دی-لینک مدل DES-1008A

٢٧٣,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1016D

سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1016D

٧٢٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1024D

سوییچ 24 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1024D

٩٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ دسکتاپ 5 پورت گیگابیتی دی-لینک مدل DGS-1005A

سوییچ دسکتاپ 5 پورت گیگابیتی دی-لینک مدل DGS-1005A

٣٠٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1008A

سوییچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1008A

٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت گیگابیتی، غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1016D

سوییچ 16 پورت گیگابیتی، غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1016D

١,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت گیگابیتی، غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1024D

سوییچ 24 پورت گیگابیتی، غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1024D

٢,٠٤٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت مگابیتی، غیر مدیریتی و رکمونت دی-لینک مدل DES-1026G با دو پورت گیگابیتی

سوییچ 24 پورت مگابیتی، غیر مدیریتی و رکمونت دی-لینک مدل DES-1026G با دو پورت گیگابیتی

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 28 پورت 10/100 و اسمارت دی-لینک مدل DES-1210-28 همراه با چهار پورت گیگابیتی

سوییچ 28 پورت 10/100 و اسمارت دی-لینک مدل DES-1210-28 همراه با چهار پورت گیگابیتی

١,٩٤٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت اسمارت و دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1210-08P

سوییچ 8 پورت اسمارت و دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1210-08P

١,١١٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و مگابیتی دی-لینک مدل DES-1016A

سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و مگابیتی دی-لینک مدل DES-1016A

٤٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 48 پورت مگابیتی و رکمونت دی-لینک مدل DES-1050G همراه با 2 پورت گیگابیتی

سوییچ 48 پورت مگابیتی و رکمونت دی-لینک مدل DES-1050G همراه با 2 پورت گیگابیتی

٢,٣٢٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت گیگابیتی و غیر مدیریتی دی-لینک مدل DGS-1008P

سوییچ 8 پورت گیگابیتی و غیر مدیریتی دی-لینک مدل DGS-1008P

١,٠٧٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت گیگابیت و دسکتاپ/رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1008

سوییچ 8 پورت گیگابیت و دسکتاپ/رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1008

٨١٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 10 پورت مدیریتی دی-لینک مدل DES-3200-10

سوییچ 10 پورت مدیریتی دی-لینک مدل DES-3200-10

٢,٥٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 26 پورت مدیریتی دی-لینک مدل DES-3200-26

سوییچ 26 پورت مدیریتی دی-لینک مدل DES-3200-26

٢,٣٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت غیرمدیریتی دی-لینک مدل DGS-1016A

سوییچ 16 پورت غیرمدیریتی دی-لینک مدل DGS-1016A

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت غیرمدیریتی دی-لینک مدل DGS-1024A

سوییچ 24 پورت غیرمدیریتی دی-لینک مدل DGS-1024A

١,٣٦٥,٠٠٠ تومان

سوییچ 52 پورت مدیریتی دی-لینک مدل DGS-1210-52

سوییچ 52 پورت مدیریتی دی-لینک مدل DGS-1210-52

٥,٦٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت گیگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1024

سوییچ 24 پورت گیگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1024

١,٨٠٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت توتولینک مدل S808

سوییچ 8 پورت توتولینک مدل S808

١٥٥,٣٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت گیگابیت و دسکتاپ تی پی-لینک مدل New Design TL-SG1008D

سوییچ 8 پورت گیگابیت و دسکتاپ تی پی-لینک مدل New Design TL-SG1008D

٤٦٥,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت گیگابیت و دسکتاپ تی پی-لینک مدل New Design TL-SG1005D

سوییچ 5 پورت گیگابیت و دسکتاپ تی پی-لینک مدل New Design TL-SG1005D

٣٤٥,٠٠٠ تومان

سوییچ 18پورت غیرمدیریتی دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1018P

سوییچ 18پورت غیرمدیریتی دسکتاپ دی-لینک مدل DES-1018P

٥,١٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 48 پورت گیگابیتی مدیریتی ترندنت مدل TEG-448WS

سوییچ 48 پورت گیگابیتی مدیریتی ترندنت مدل TEG-448WS

١١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت PoE ترندنت مدل TPE-T80H

سوییچ 8 پورت PoE ترندنت مدل TPE-T80H

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت گیگابیتی PoE ترندنت مدل TPE-TG80G

سوییچ 8 پورت گیگابیتی PoE ترندنت مدل TPE-TG80G

٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ چهار پورت KVM پی نت مدل FJ-K104

سوییچ چهار پورت KVM پی نت مدل FJ-K104

٢٨٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت 10/100 Mbps تندا مدل TEF1105P-4-63W

سوییچ 5 پورت 10/100 Mbps تندا مدل TEF1105P-4-63W

٧٤٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت 10/100 Mbps تندا مدل TEF1218P-16-250W

سوییچ 16 پورت 10/100 Mbps تندا مدل TEF1218P-16-250W

٣,٤١٣,٠٠٠ تومان

سوییچ 9 پورت گیگابیتی تندا مدل TEG1009P-EI

سوییچ 9 پورت گیگابیتی تندا مدل TEG1009P-EI

٢,٤٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت لینک سیس مدل LGS308P-EU

سوییچ 8 پورت لینک سیس مدل LGS308P-EU

١,٨٣٨,٠٠٠ تومان

سوییچ VGA KVM چهار پورت USB کی نت پلاس مدلKPU624

سوییچ VGA KVM چهار پورت USB کی نت پلاس مدلKPU624

١,٨٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 2 پورت VGA کی نت پلاس مدلKPS7302

سوییچ 2 پورت VGA کی نت پلاس مدلKPS7302

١,١٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 2 پورت HDMI کی نت پلاس مدل KPM9022

سوییچ 2 پورت HDMI کی نت پلاس مدل KPM9022

١٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ دو پورت KVM مدل FJ-2UK

سوییچ دو پورت KVM مدل FJ-2UK

١٧٨,٩٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت تی پی لینک مدل TL-SF1024M

سوییچ 24 پورت تی پی لینک مدل TL-SF1024M

٦٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ VGA چهار پورت دیتک مدل DT-7034

سوییچ VGA چهار پورت دیتک مدل DT-7034

٢٤٢,٠١٠ تومان

سوییچ KVM دو پورت USB کی نت پلاس مدل KPU622

سوییچ KVM دو پورت USB کی نت پلاس مدل KPU622

٦٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ شبکه 4 پورت هایک ویژن مدل DS-3E0105P-E

سوییچ شبکه 4 پورت هایک ویژن مدل DS-3E0105P-E

٧٨٤,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت گیگابیتی تی پی-لینک مدل TL-SG1016DE

سوییچ 16 پورت گیگابیتی تی پی-لینک مدل TL-SG1016DE

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت انجنیوس مدل EWS1200-28TFP

سوییچ 24 پورت انجنیوس مدل EWS1200-28TFP

٦,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ دو پورت VGA ایکس پی پروداکت مدل T908

سوییچ دو پورت VGA ایکس پی پروداکت مدل T908

٦٢,٠٠٠ تومان

سوییچ دو پورت KVM رویال مدل USBKVM102UK

سوییچ دو پورت KVM رویال مدل USBKVM102UK

٢٤٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1024

سوییچ 24 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1024

٥٧٤,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1016

سوییچ 16 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1016

٤٧٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت گیگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1016

سوییچ 16 پورت گیگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1016

١,٠٨٥,٠٠٠ تومان

سوییچ درب سرصاف پاسیکو مدل P108 مناسب برای پراید بسته 4 عددی

سوییچ درب سرصاف پاسیکو مدل P108 مناسب برای پراید بسته 4 عددی

٢٢,٩٠٠ تومان

سوییچر درب بازکن تصویری مدل 5CH

سوییچر درب بازکن تصویری مدل 5CH

١٤٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت فی نت مدل MSW-2402FX

سوییچ 24 پورت فی نت مدل MSW-2402FX

٩٦٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت گیگابیت آی پی-کام مدل G1024D

سوییچ 24 پورت گیگابیت آی پی-کام مدل G1024D

١,٧٤٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 3 پورت HDMI مدل دلتا

سوییچ 3 پورت HDMI مدل دلتا

٨٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 4 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-41

سوییچ 4 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-41

٣٦٥,٠٠٠ تومان

سوییچ 4 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-42N

سوییچ 4 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-42N

٤٨٠,٧٠٠ تومان

سوییچ دو پورت VGA مکا کد 2-15

سوییچ دو پورت VGA مکا کد 2-15

٦٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت وای-تک مدل PS109-24V

سوییچ 8 پورت وای-تک مدل PS109-24V

٧٠٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت مدیریتی وای-تک مدل PMS326GF

سوییچ 24 پورت مدیریتی وای-تک مدل PMS326GF

٤,٩٣٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت مدیریتی وای-تک مدل PMS318GF-24V

سوییچ 16 پورت مدیریتی وای-تک مدل PMS318GF-24V

٣,٩٦٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت مرکوسیس مدل MS105

سوییچ 5 پورت مرکوسیس مدل MS105

١٢٢,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت مرکوسیس مدل MS108

سوییچ 8 پورت مرکوسیس مدل MS108

١٤٩,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

٢,٨٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 4 پورت وی نت مدل SV4-1

سوییچ 4 پورت وی نت مدل SV4-1

٦٦,٥٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت دی-لینک مدل DGS-1005P

سوییچ 5 پورت دی-لینک مدل DGS-1005P

١,٠٣١,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت تندا مدل SG105

سوییچ 5 پورت تندا مدل SG105

٢٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت تندا مدل SG108

سوییچ 8 پورت تندا مدل SG108

٣٧٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت تی پی-لینک مدل TL-SF1008D Ver 12.0

سوییچ 8 پورت تی پی-لینک مدل TL-SF1008D Ver 12.0

١٧٦,٢٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت تی پی-لینک مدل TL-SF1005D Ver 16.0

سوییچ 5 پورت تی پی-لینک مدل TL-SF1005D Ver 16.0

١٤٩,٠٠٠ تومان

سوییچ دو پورت KVM مدل FJ-2UK

سوییچ دو پورت KVM مدل FJ-2UK

١٦٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 9 پورت POE تندا مدل TEF1109P-8-63w

سوییچ 9 پورت POE تندا مدل TEF1109P-8-63w

٩٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت گیگابایتی تندا مدل TEG1016D

سوییچ 16 پورت گیگابایتی تندا مدل TEG1016D

١,٢٥٤,٠٠٠ تومان

سوییچ 11 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-821GS

سوییچ 11 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-821GS

١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ چهار پورت VGA مدل MT-404C

سوییچ چهار پورت VGA مدل MT-404C

١,٩٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ سه پورت HDMI ام تی ویکی مدل MT-SW301SR

سوییچ سه پورت HDMI ام تی ویکی مدل MT-SW301SR

٤٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ دو پورت VGA ام تی ویکی مدل MT-HS68

سوییچ دو پورت VGA ام تی ویکی مدل MT-HS68

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ پنج پورت HDMI ام تی ویکی مدل MT-SW501SR

سوییچ پنج پورت HDMI ام تی ویکی مدل MT-SW501SR

٦٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت تری کام مدل 3C16792

سوییچ 16 پورت تری کام مدل 3C16792

٦٥٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت دی لینک مدل DGS-108

سوییچ 8 پورت دی لینک مدل DGS-108

٥٤٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 8 پورت 1008 ای دی لینک

سوییچ 8 پورت 1008 ای دی لینک

١٦٦,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت 1005 ای دی لینک

سوییچ 5 پورت 1005 ای دی لینک

١٤٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت دسکتاپ تی پی-لینک مدل TL-SF1024M

سوییچ 24 پورت دسکتاپ تی پی-لینک مدل TL-SF1024M

٦٤٨,٠٠٠ تومان

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L

سوییچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L

٢,٧١٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 24 پورت گیگابایت آی پی کام مدل G1024D

سوییچ 24 پورت گیگابایت آی پی کام مدل G1024D

١,٤٨٠,٠٠٠ تومان

سوییچ مانیتور 4 به 1 اتوماتیک 

4-Port Smart VGA and Audio Switch

سوییچ مانیتور 4 به 1 اتوماتیک 4-Port Smart VGA and Audio Switch

٥٧٧,٠٠٠ تومان

سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ برند D-Link مدل DES-1016D 

D-Link DES-1016D 16-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ برند D-Link مدل DES-1016D D-Link DES-1016D 16-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

٤٨٥,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت برند Mercusys مدل MS105 

Mercusys MS105 5-Port Switch

سوییچ 5 پورت برند Mercusys مدل MS105 Mercusys MS105 5-Port Switch

١٣١,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت 10/100 برند tp-link مدل TL-SF1005D Ver 15.0 

TP-LINK TL-SF1005D Ver 15.0 5-Port Switch

سوییچ 5 پورت 10/100 برند tp-link مدل TL-SF1005D Ver 15.0 TP-LINK TL-SF1005D Ver 15.0 5-Port Switch

١٣٥,٠٠٠ تومان

سوییچ ۸ پورت 10/100 برند tp-Link مدل TL-SF1008D 

TP-LINK TL-SF1008D 8-Port Switch

سوییچ ۸ پورت 10/100 برند tp-Link مدل TL-SF1008D TP-LINK TL-SF1008D 8-Port Switch

١٦٤,٠٠٠ تومان

سوییچ شبکه 5 پورت 10/100 برند D-Link مدل DES-1005A 

D-Link 5-port Ethernet Switch DES-1005A

سوییچ شبکه 5 پورت 10/100 برند D-Link مدل DES-1005A D-Link 5-port Ethernet Switch DES-1005A

١٦٠,٠٠٠ تومان

سوییچ ماتریکس 4×2 HDMI مدل AYM42V14 

HDMI MATRIX Signal Converter AYM42V14

سوییچ ماتریکس 4×2 HDMI مدل AYM42V14 HDMI MATRIX Signal Converter AYM42V14

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 2 پورت USB KVM برند D-Link مدل KVM-222 

D-Link KVM-222 2-Port USB KVM Switch with Audio Suppor

سوییچ 2 پورت USB KVM برند D-Link مدل KVM-222 D-Link KVM-222 2-Port USB KVM Switch with Audio Suppor

١,٥٦٨,٠٠٠ تومان

سوییچ مانیتور 4 به 1 

4 Port VGA Switch Box

سوییچ مانیتور 4 به 1 4 Port VGA Switch Box

١١٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت HDMI برند MT-VIKI مدل MT-HD0501 

MT-HD0501 5x1 HDMI Switch 4K

سوییچ 5 پورت HDMI برند MT-VIKI مدل MT-HD0501 MT-HD0501 5x1 HDMI Switch 4K

٦٩٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 3 پورت دستی اپتیکال برند EMK 

EMK 3 INPUT 1 OUTPUT DIGITAL OPTICAL AUDIO SWITCHER WITH TOSLINK SELECTOR

سوییچ 3 پورت دستی اپتیکال برند EMK EMK 3 INPUT 1 OUTPUT DIGITAL OPTICAL AUDIO SWITCHER WITH TOSLINK SELECTOR

٢٧٠,٠٠٠ تومان

سوییچ 4 پورت سریال 

Switch 4 port sharing rs232

سوییچ 4 پورت سریال Switch 4 port sharing rs232

٢٨٥,٠٠٠ تومان

سوییچ 5 پورت HDMI 4K با قابلیت ARC مدل MT-SW501SR 

MT-VIKI 5 port HDMI switch with IR remote support 3D 4K*2K MT-SW501SR

سوییچ 5 پورت HDMI 4K با قابلیت ARC مدل MT-SW501SR MT-VIKI 5 port HDMI switch with IR remote support 3D 4K*2K MT-SW501SR

٦٦٥,٠٠٠ تومان

...

پیشنهاد ویژه بلوط